Ocena brak

Egalitarystyczny model demokracji – założenia, przedstawiciele

Autor /Ludwik Dodano /16.06.2011

ZAŁOŻENIA:

Wszyscy ludzie są równi z natury

Równość szans (obecnie)

Równość wszystkich obywateli wobec prawa

Sprzeciw wobec hierarchii klasowych, stanowych, rasowych

Równość warunków startu życiowego

Równość statusu społecznego

Równość dostępu do dóbr

Równość praw, obowiązków, wymagań

Dążenie do zrównania wszystkich członków społeczeństwa pod względem ekonomicznym

i politycznym

Co do przedstawicieli znalazłem tylko, że PLATON była za ideą egalitaryzmu, że rządzić mogą wybrani ludzie, których trzeba szkolić od dziecka aby byli do tego przygotowani. Zakładał, że społeczeństwo dzieli się na 3 klasy :

Mędrcy, uczeni

Żołnierze, strażnicy, wojownicy

Wszyscy pracujący fizycznie

Niewolnicy byli osobną kategorią.

Egalitaryzm był jednym z naczelnych haseł rewolucji francuskiej (1789). Na przełomie XVIII i XIX w. znalazł wyraz również w poglądach przedstawicieli socjalizmu utopijnego. Idee egalitaryzmu odżyły wraz z rozwojem ruchu robotniczego pod koniec XIX w. Naczelne hasło egalitaryzmu domagające się równych praw politycznych dla wszystkich zaadoptowane zostało do demokratycznego modelu państwa.Kwestie egalitaryzmu najsilniej akcentowane były w doktrynie marksizmu-leninizmu, anarchizmu, różnych nurtach socjalizmu. Podstawą sprawiedliwego ustroju miała stać się społeczna własność środków produkcji i równy, mierzony potrzebami podział dóbr.

Do góry