Ocena brak

Efficient Consumer Response (ECR)

Autor /Evelyn Dodano /12.04.2011

 

ECR - ( Efficient Consumer Response ) - Strategia Efektywnej Obsługi Konsumenta - jest nowoczesną strategią zarządzania łańcuchem dostaw, według której producenci, dystrybutorzy, handlowcy, detaliści i dostawcy usług logistycznych współpracują ze sobą w celu lepszego, szybszego i bardziej efektywnego zaspokojenia potrzeb klienta. Wspólne dążenie do maksymalizowania wydajności całego łańcucha, zamiast tradycyjnego koncentrowania się na wydajności poszczególnych jego ogniw , prowadzi do zmniejszenia kosztów całkowitych systemu, poziomu zapasów i zaangażowanego kapitału, przy jednoczesnym podniesieniu wartości dla ostatecznego klienta. Ich działania skupiają się na stosowaniu nowoczesnych metod zarządzania i środków technicznych w celu skrócenia czasu wędrówki produktu od linii produkcyjnej do półki sklepowej oraz obniżenia kosztów w całym obrocie towarowym. W wyniku tych działań klient otrzymuje produkt po cenie, którą jest skłonny zaakceptować i przy zadawalającym go poziomie obsługi.

 

ECR jest swego rodzaju filozofią nowego podejścia do prowadzenia interesów, polegającą na zastąpieniu konkurencji pomiędzy partnerami handlowymi ich wzajemną współpracą. ECR przenosi element konkurencji na zewnątrz łańcucha dostaw, stając się źródłem jego przewagi konkurencyjnej w otoczeniu rynkowym. Fundamentalnym elementem tej współpracy jest pełny dostęp wszystkich partnerów do informacji handlowych istotnych dla efektywnej realizacji wspólnego celu działalności.

 

ECR łączy partnerskimi więzami przedsiębiorstwa produkcyjne i handlowe, których zgodna współpraca w całym łańcuchu dostaw prowadzi do osiągania wspólnych korzyści.

 

Celem ECR jest lepsza reakcja na potrzeby konsumenta, z równoczesnym maksymalnym wykorzystaniem możliwości redukcji kosztów w całym łańcuchu dostaw poprzez współpracę partnerów handlowych.

 

Korzyści ECR:

1. Dla konsumenta

 • Zwiększony wybór i komfort zakupów

 • Ograniczenie sytuacji niedoborów towarów

 • Świeższe i tańsze produkty

2. Dla dystrybutora

 • Zwiększona lojalność konsumenta

 • Poprawa stosunków handlowych dostawcami

3. Dla dostawcy

 • Usprawnienie synchronizacji produkcji z popytem- ograniczenie braków w towarach

 • Wzmocniona pozycja marki

 • Trwałe stosunki handlowe

4. Ogólne korzyści dla wszystkich

 • Szybka reakcja na potrzeby konsumenta

 • Rozwój strategicznego i operacyjnego planowania w całym łańcuchu

 • Efektywniejsze wykorzystanie aktywów

 • Podniesienie jakości produktów i usług

 • Wzrost elastyczności działania

 

Koncepcja ECR wspiera się na trzech filarach:

 • zapewnieniu wymaganego poziomu obsługi

 • eliminacji kosztów, które nie dodają wartości

 • maksymalizacji efektów i eliminacji barier w całym łańcuchu dostaw

 

Efektywna obsługa klienta opiera się na czterech podstawowych procesach

tworzących wartość dodaną w łańcuchu dostaw:

 • Efektywne Zarządzanie Asortymentem Sklepowym -

działania, których celem jest uzyskanie odpowiedniej liczby pozycji w danym asortymencie produktów dla zaspokojenia potrzeb konsumenta przy jednoczesnej optymalizacji produktywności powierzchni półkowej w sklepach i zapasów. Dzięki tym działaniom ustala się, ile różnych produktów, jakie typy, w jakich rozmiarach i opakowaniach należy oferować w danej kategorii towarów i jaką powierzchnię na nie przeznaczyć. Celem właściwego ustalenia grupy produktów jest przyciągnięcie docelowych konsumentów, zaś odpowiednie ich umiejscowienie w sklepie pozwala na osiągnięcie wysokiej stopy zwrotu z posiadanej przestrzeni sklepowej.

 • Ciągłe Uzupełnianie Zapasów -

działania mające na celu zapewnienie właściwego produktu, we właściwym miejscu, we właściwym czasie, we właściwej ilości i w jak najefektywniejszy sposób.

Natychmiastowe i efektywne uzupełnianie zapasów dzięki tej strategii przyczynia się do oszczędności poprzez zmniejszenie ich poziomu w łańcuchu dostaw. Strategia ta sprawia, iż można osiągnąć wymagany poziom obsługi i zapewnić najlepszy wybór świeżych produktów o najwyższej jakości. Mechanizmem uruchamiającym cały proces uzupełnienia zapasów są dane z punktów sprzedaży uzyskiwane za pomocą skanerów odczytujących kody kreskowe zakupionych towarów

strategia, której zadaniem jest ograniczenie kosztów promocji handlowych i rynkowych bez zmniejszania ich naturalnej funkcji przyciągania klienta czy osłabienia pozycji rynkowej dystrybutora. Promocje tego typu są stosowane w celu stymulowania popytu.

Realizacja bardziej efektywnych promocji najlepiej odbywa się poprzez pogłębioną kooperację w całym łańcuchu dostaw. Wspólna realizacja strategii promocyjnych prowadzi w konsekwencji także do integracji działań partnerów, gdyż brak koordynacji w promocji poszczególnych produktów prowadzi do zawyżonego poziomu zapasów oraz innych błędnie ukierunkowanych działań.

 • Efektywne Wprowadzenie Nowego Produktu-

działania mające na celu utrzymanie odpowiedniej atrakcyjności danej kategorii towarów i zwiększenie sprzedaży. ECR dąży do zbadania, które pomysły nowych produktów mogą przynieść oczekiwany sukces przed poniesieniem pełnych kosztów ich wprowadzania.

Efektywne Zarządzanie Asortymentem Sklepowym, Ciągłe Uzupełnianie Zapasów, Efektywna Promocja, a także Efektywne Wprowadzenie Nowego Produktu stanowią fundament strategii ECR, a nie ograniczenia, czy ostateczne rozwiązania.

 

ECR wykorzystuje metody zarządzania, rozwiązania organizacyjne oraz narzędzia i technologie redukujące koszty i czas, które powstały w następstwie intensywnego rozwoju technik i technologii informatycznych:

 • globalny standard identyfikacji towarów, usług, miejsc lokalizacji (EAN.UCC)

 • automatyczną identyfikację opartą na kodach kreskowych i technologii -RFID-w całym łańcuchu dostaw

 • elektroniczną wymianę danych (EDI) eliminującą transakcje papierowe

 • komputeryzację i informatyzację punktów sprzedaży (POS)

 • zintegrowane systemy informatyczne

 • przeładunek kompletacyjny (cross docking) - organizację dystrybucji polegającą na przeładowywaniu towarów bez ich składowania i zatrzymaniu w ruchu jedynie na czas niezbędny do kompletacji, zmiany postaci ładunku , kierunku przepływu itp. do ich dalszej dystrybucji do odbiorców.

ECR jest szansą dla przedsiębiorstw dążących do zwiększenia efektywności działania oraz poszukujących dróg dalszego rozwoju.

 

 

Podobne prace

Do góry