Ocena brak

Efektywność projektów inwestycyjnych

Autor /roman Dodano /25.03.2011

Musi być rozpatrywana w długim horyzoncie czasowym wynikającym:

  • z okresu amortyzacji wartości wiodącego środka trwałego lub

  • ze średniej stawki amortyzacyjnej nakładów inwestycyjnych lub

  • z okresu spłaty zaciągniętego przez inwestora kredytu.

Podstawę rachunku opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych stanowi wartość przepływów pieniężnych netto (net cash flow - NCF). Odzwierciedlają one różnicę między strumieniem wpływów a strumieniem wydatków zrealizowanych w poszczególnych podokresach (najczęściej latach) okresu objętego rachunkiem.

W celu ustalenia wartości przepływów pieniężnych netto konieczne jest porównanie sumy wpływów z sumą wydatków poniesionych w każdym podokresie (roku).

Podobne prace

Do góry