Ocena brak

Dziennik Ustaw RP

Autor /Zbyszko Dodano /25.11.2011

Wydawane przez Prezesa RM przy pomocy Kancelarii Prezesa RM i Rządowego Centrum Legislacji. Należy do dzienników promulgacyjnych. Dziennik Ustaw możemy jednocześnie zaliczyć do oficjalnych, powszechnie dostępnych źródeł poznania prawa, gdyż znajdują się w nim ustanowione przez odpowiednie, kompetentne do tego celu organy państwowe. W Dzienniku Ustaw RP ogłasza się:

1)Konstytucję,

2)ustawy,

3)rozporządzenia z mocą ustawy wydawane przez Prezydenta RP,

4)rozporządzenia wydawane przez Prezydenta RP, Radę Ministrów, Prezesa RM, ministrów kierujących działami administracji rządowej, przewodniczących określonych w ustawach komitetów, będących członkami RM, oraz Krajową Radę Radiofonii i Telewizji,

5)orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego dotyczące aktów normatywnych ogłoszonych w Dzienniku Ustaw,

6)uchwały RM uchylające rozporządzenia ministra.

W Dzienniku Ustaw ogłasza się nadto akty prawne dotyczące wyborów do Sejmu, senatu oraz Prezydenta RP, referendum zatwierdzającego zmianę Konstytucji i referendum ogólnokrajowego, skrócenia kadencji Sejmu, powszechnej lub częściowej mobilizacji i użycia Sił Zbrojnych do obrony Rzeczypospolitej Polskiej, stanu wojny i zawarcia pokoju oraz stanów: wojennego, wyjątkowego i klęski żywiołowej. W Dzienniku Ustaw zamieszcza się również inne akty prawne, jeżeli odrębne ustawy tak stanowią.

Podobne prace

Do góry