Ocena brak

Dziennik urzędowy wojewódzki

Autor /Zbyszko Dodano /25.11.2011

Zasady i tryb wydawania wojewódzkiego dziennika urzędowego określa w drodze rozporządzenia Prezes RM. Wojewoda prowadzi zbiór wydanych przez siebie wojew. dz. urzędowych, udostępnia go jednostkom samorządu terytorialnego oraz umożliwia wgląd do tego zbioru. W dzienniku tym ogłaszane są:

-akty prawa miejscowego stanowione przez wojewodę i organy administracji niezespolonej, jak i przez sejmiki województwa, organ powiatu oraz organ gminy, w tym statuty województwa, powiatu, gminy,

-statuty związków międzygminnych oraz statuty związków powiatów,

-akty Prezesa RM uchylające akty prawa miejscowego stanowionego przez wojewodę i organy administracji niezespolonej,

-wyroki sądu administracyjnego uwzględniające skargi na akty prawa miejscowego,

-porozumienia w sprawie wykonywania zadań publicznych zawarte miedzy jednostkami samorządu terytorialnego, jak i między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej,

-uchwały budżetowe województwa oraz sprawozdania z wykonania budżetu województwa,

-obwieszczenia o rozwiązaniu sejmiku województwa, rady powiatu lub rady gminy,

-statut urzędu wojewódzkiego,

-inne akty prawne, informacje, komunikaty, obwieszczenia i ogłoszenia, jeżeli tak stanowią przepisy szczególne.

Podobne prace

Do góry