Ocena brak

Dziennik Urzędowy RP „Monitor Polski”

Autor /Zbyszko Dodano /25.11.2011

Wydawane przez Prezesa RM przy pomocy Kancelarii Prezesa RM i Rządowego Centrum Legislacji. W Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski” ogłasza się:

1) zarządzenia Prezydenta RP wydane na podstawie ustawy,

2) uchwały RM i zarządzenia Prezesa RM wydane na podstawie ustawy,

3)orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego aktów normatywnych ogłoszonych w Monitorze Polski lub aktów normatywnych, które nie były ogłoszone.

W Monitorze Polskim ogłasza się również uchwały Zgromadzenia Narodowego, Sejmu, Senatu i akty urzędowe Prezydenta RP dotyczące spraw enumeratywnie wymienionych w art.10 ust.2 ustawy, a nadto postanowienia Trybunału Konstytucyjnego:

-o stwierdzeniu przeszkody w sprawowaniu urzędu Prezydenta RP oraz powierzaniu Marszałkowi Sejmu tymczasowego wykonywania obowiązków Prezydenta RP,

-w sprawie sporów kompetencyjnych pomiędzy centralnymi konstytucyjnymi organami państwa.

W Monitorze Polskim ogłasza się uchwały Zgromadzenia Narodowego, Sejmu, Senatu, wyroki Trybunału Stanu i postanowienia Marszałka Sejmu, jeżeli ogłoszenie ich w tym dzienniku jest przewidziane w tych uchwałach lub postanowieniach albo jeżeli odrębne ustawy tak stanowią. Inne akty prawne, ogłoszenia, obwieszczenia i komunikaty organów, instytucji i osób są ogłaszane w Monitorze Polskim, jeżeli odrębne ustawy tak stanowią. Prezes RM może zarządzić ogłoszenie w Monitorze Polskim także innych aktów prawnych, ogłoszę i obwieszczeń.

Podobne prace

Do góry