Ocena brak

Dzielnicowe organy władzy państwowej w Królestwie polskim w latach 1916 - 1918

Autor /Adolf Dodano /11.08.2011

Administracja centralna: . Od początku organy centralne nazywano ministerstwami. Na ich czele stali kierownicy resortów – ministrowie. Tworzyli oni kolegialnie Radę Ministrów pod przewodnictwem prezesa Rady Ministrów. Administracja terytorialna: Już na początku 1919r. wydane zostały tymczasowe przepisy o organizacji urzędów powiatowych na terenie byłego Królestwa Polskiego.

Na ich czele stali Komisarze Ludów reprezentujący w terenie władzę centralną, kierujący pracą urzędów powiatowych,. W 1919r. urzędy powiatowe przekształcono na mocy rozporządzenia Rady Min w Starostwa ze starostami na czele. Organ pośredni pomiędzy starostwem a ministerstwem  (województwo) wprowadzono na mocy ustawy z sierpnia 1919r. o organizacji władz administracyjnych II instancji. Podzieliła ona byłe Królestwo na 5 województw:  Na czele województwa stanął wojewoda, Wojewoda jako przedstawiciel rządu w terenie, zarządzający województwem, wykonywał także zarządzenia poszczególnych ministrów.. Organ pomocniczy stanowiła Rada Wojewódzka o charakterze opiniodawczym.

Samorząd terytorialny:

1.Samorząd gminny:

a) samorząd gmin wiejskich :  Pierwsze zmiany wprowadzono już w 1918r..Nową instytucję stanowiła Rada Gminna z Wójtem na czele .

b) samorząd gmin miejskich:

Na mocy dekretu z 1918r. o organizacji samorządu miejskiego wprowadzono pojęcie gminy jako samodzielnej jednostki tery. Członkami gminy stali się wszyscy obywatele polscy, Organami uchwałodawczymi i kontrolującymi samorządu miejskiego były Rady Miejskie wybierane na 3 lata w demokratycznych,5-cio przymiotnikowych wyborach. Organ wykonawczy stanowił magistrat. W jego skład wchodzili: burmistrz (prezydent), zastępcy burmistrza, ławnicy (1/10 składu osobowego rady miejskiej).

Nadzór nad samorządem różnił się w zależności od wielkości miasta. Miasta niewydzielone z powiatów podlegały władzom powiatowym, a miasta wydzielone-tworzyły tzw. powiaty miejskie, nadzorował wojewoda.

2. Samorząd powiatowy: Organami uchwalającymi i kontrolującymi były Sejmiki Powiatowe, które wybierały na 3 lata organ wykonawczy – Wydział Powiatowy. Na czele Sejmiku i wydziału powiatowego stał starosta. Nadzór nad samorządem powiatowym należał do wojewodów, przy współudziale wydziałów wojewódzkich oraz ministra spraw wew.

3. Samorząd wojewódzki. Funkcje samorządu wojewódzkiego na ziemiach Królestwa Polskiego pełniły Rady Wojewódzkie.

Podobne prace

Do góry