Ocena brak

Dzielenie i łączenie kont

Autor /marisa Dodano /02.04.2011

Wymagany Adobe Flash Player wesja 10.0.0 lub nowsza.

praca w formacie txt Dzielenie i łączenie kont

Transkrypt

Dzielenie i łączenie kont
1. Zdolność   kont   do   dzielenia   i   łączenia   to   warunek   racjonalnego   dostosowania   ilości   kont   do   potrzeb 
ewidencji księgowej danej jednostki gospodarczej.
2. Celem podziału kont jest uzyskiwanie bardziej szczegółowych informacji o przedmiocie ewidencji.
3. W zależności od zakresu informacji jakie chce się uzyskać dzięki podziałowi kont księgowych wyróżnia 
się dwa kierunki podzielności kont:
a) poziomy,
b) pionowy.
4. W wyniku poziomego podziału konta, podziałowi podlegają zapisy debetowe i kredytowe. Konta które 
powstały z podziału przyjmują wszystkie funkcje konta dzielonego. 
5. Wersje poziomego podziału kont:
a) wersja   pierwsza   polega   na   tym,   że   konto   które   było   dzielone,   przestaje   funkcjonować 
ponieważ zostaje zastąpione kontami uzyskanymi w wyniku jego podziału (np. zamiast konta 
„Środki trwałe"  wprowadzamy konta „Maszyny biurowe",  „Urządzenia techniczne",  „Środki 
transportu" itd.), 
b) wersja   druga   polega   na   tym,   że   równocześnie   funkcjonują   konto   dzielone   i   konta   które 
powstały w wyniku podziału:
• konto   dzielone   funkcjonuje   jako   konto   syntetyczne,   do   którego   prowadzone   są 
konta szczegółowe zwane analitycznymi,
• konta syntetyczne tworzą w praktyce księgę główną natomiast konta analityczne 
tworzą księgi pomocnicze,
• konta   analityczne   rozwijają   (uszczegóławiają)   obroty   i   salda   danego   konta 
syntetycznego,
• konta analityczne prowadzi się za pomocą zapisu powtarzanego, który polega na 
tym,   że   każda   operacja   zapisywana   na   koncie   syntetycznym   do   którego 
prowadzona   jest   analityka   zostaje   powtórzona   na   koncie   szczegółowym   po   tej 
samej stronie i w tej samej wartości,
• zapisy   na   kontach   analitycznych   dokonywane   są   jednostronnie   wynika   to   z 
powtórzenia zapisu z konta syntetycznego,
zapis powtarzany wiąże konta analityczne z odpowiednim kontem syntetycznym, 
konsekwencje zapisu powtarzanego:
­ ?   obrotów   debetowych   wszystkich   kont   analitycznych   prowadzonych   do 
danego konta syntetycznego = obrotowi debetowemu tego konta,
­ ?   obrotów   kredytowych   wszystkich   kont   analitycznych   prowadzonych   do 
danego konta syntetycznego = obrotowi kredytowemu tego konta,
­ ?   sald   debetowych   wszystkich   kont   analitycznych   prowadzonych   do 
danego konta syntetycznego = saldu debetowemu tego konta,
­ ?   sald   kredytowych   wszystkich   kont   analitycznych   prowadzonych   do 
danego konta syntetycznego = saldu kredytowemu tego konta,
• powyższe równości świadczą o zgodności ewidencji analitycznej z syntetyczną co 
sprawdzane   jest   okresowo   za   pomocą   zestawienia   obrotów   i   sald   kont 
analitycznych.
6. Pionowy   podział   konta   polega   na   wydzieleniu   z   jednej   ze   stron   konta   części   obrotu   powstałego   z 
określonego tytułu i przeznaczeniu do jego ewidencji odrębnego konta.

7. Konto dzielone nazywa się kontem podstawowym, a konta powstałe w wyniku podziału pionowego to 
konta niebilansowe.
8. Sposób funkcjonowania kont niebilansowych jest podstawą do określenia ich jako kont korygujących:
a) konta korygujące zwiększające wartość danego  składnika  bilansowego  (w  przypadku gdy 
posiadają takie samo saldo jak konto podstawowe),
b) konta korygujące zmniejszające wartość danego składnika bilansowego (w przypadku gdy 
posiadają saldo przeciwne do konta podstawowego),
c) konta korygujące nie występują samodzielnie.
9. Łączenie kont jest procesem odwrotnym do dzielenia i polega na zastąpieniu kilku kont jednym, które 
będzie ujmowało operacje ewidencjonowane wcześniej na kontach łączonych.
10. Łączenie kont nie zmienia charakteru kont nowo tworzonych:
a) w wyniku połączenia kont aktywnych powstaje konto aktywne,
b) w wyniku połączenia kont pasywnych powstaje konto pasywne,
c) w wyniku połączenia konta aktywnego i pasywnego metodą netto powstaje konto aktywne ­ 
pasywne, którego saldo końcowe jest różnicą sald debetowego i kredytowego,
d) w wyniku połączenia konta aktywnego i pasywnego metoda brutto powstaje konto aktywno ­ 
pasywne, które posiada dwa salda końcowe:
• debetowe wyrażające składnik aktywów,
• kredytowe wyrażające składnik pasywów.
11. W wyniku połączenia kont służących do ewidencji należności i kont służących do ewidencji zobowiązań 
powstaje konto rozrachunkowe:
a) konta rozrachunkowe to konta aktywno ­ pasywne,
b) konto rozrachunkowe prowadzone dla jednego kontrahenta (konto analityczne) jest wynikiem 
łączenia koni metodą netto,
c) konto rozrachunkowe syntetyczne jest wynikiem łączenia kont metodą brutto.
12. Funkcjonowanie konta rozrachunkowego syntetycznego:
Wn

Rozrachunki z odbiorami i dostawcami     Ma
Sp
saldo początkowe 
      należności
+ N
    zwiększenie    
     należności
­­ Z
    zmniejszenie 
     zobowiązań 

Sp
saldo początkowe
   zobowiązania
+ Z
    zwiększenie
    zobowiązań
         ­­ N
    zmniejszenie
     należności

obroty debetowe
Sk
saldo końcowe 
    kredytowe
 zobowiązania

obroty kredytowe
Sk
saldo końcowe
    debetowe
   należności

suma kontrolna 

suma kontrolna

13. Zgodnie z ustawą o rachunkowości (Ustawa o rachunkowości art. 10, ust. 1) każda jednostka powinna 
posiadać dokumentacje umożliwiającą zapoznanie się z przyjętymi przez nią zasadami rachunkowości:
a) zakładowy plan kont,
b) wykaz stosowanych ksiąg rachunkowych,
c) dokumentację systemu przetwarzania danych.
14. Zakładowy   plan   kont   obejmuje   wykaz   kont   księgi   głównej   (ewidencji   syntetycznej),   przyjęte   zasady 
księgowania   na   nich   operacji   gospodarczych   oraz   wyceny   aktywów   i   pasywów,   a   także   zasady 
prowadzenia kont ksiąg pomocniczych (ewidencji analitycznej) i ich powiązania z kontami księgi głównej.
15. Zakładowy   plan   kont   ustala   i   aktualizuje   kierownik  jednostki   z  uwzględnieniem   przepisów   (Ustawa   o 
rachunkowości art. 83).
16. W celu ograniczenia nakładu pracy związanego z opracowaniem zakładowego planu kont i ujednolicenia 
zasad   ewidencji   operacji   gospodarczych   mogą   być   stosowane   wzorcowe   plany   kont,   (Ustawa   o 
rachunkowości art. 83 ust. 1).
17. Wzorcowy   plan   kont   dla   jednostek   gospodarczych   został   opracowany   przez   Departament 
Rachunkowości Ministerstwa Finansów:
a) wzorcowy   plan   kont   zawiera   wykaz   kont   syntetycznych   zgrupowanych   w   9   zespołach   o 
numeracji od 0 do 8,
b) konta wykazane we wzorcowym planie kom posiadają symbole dwucyfrowe,
c) w danej jednostce symbolika kont zależy od stopnia ich rozbudowy.
WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH
 W UKŁADZIE WZORCOWEGO PLANU KONT.
Nazwa zespołu

Symbol konta

Nazwa konta

Zespół 0 – Majątek trwały

01
02
03
07
08

Rzeczowy majątek trwały
Wartości niematerialne i prawne
Finansowy majątek trwały
Umorzenie majątku trwałego
Inwestycje

Zespół 1 ­Środki pieniężne i 
rachunki bankowe

10
13
14

Kasa
Rachunki i kredyty bankowe
Krótkoterminowe papiery wartościowe i inne środki 
pieniężne

Zespól 2 ­ Rozrachunki i roszczenia

20
22
23
24

Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami
Rozrachunki publicznoprawne
Rozrachunki z pracownikami
Pozostałe rozrachunki

Zespół 3 ­ Materiały i towary

30
31
33
34

Rozliczenie zakupu
Materiały
Towary
Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów i 
towarów

Zespół 4 ­ Koszty według rodzajów i 
ich rozliczenie

40
49

Koszty według rodzajów
Rozliczenie kosztów

Zespół 5 ­ Koszty według typów 
działalności i ich
rozliczenie

50
55
58

Koszty działalności podstawowej
Koszty zarządu (ogólnozakładowe)
Rozliczenie kosztów działalności

Zespół 6 ­ Produkty

60
62
64

Produkty gotowe i półfabrykaty
Odchylenia od cen ewidencyjnych
produktów
Rozliczenia międzyokresowe kosztów

Zespół 7 ­ Przychody i koszty
związane z ich osiągnięciem

70
73
75
76
77
79

Sprzedaż produktów
Sprzedaż towarów i materiałów
Przychody finansowe
Pozostałe przychody operacyjne
Zyski nadzwyczajne
Obroty wewnętrzne

Zespół 8 ­ Kapitały (fundusze),
rezerwy i wynik finansowy

80
82
84
85
86
87

Kapitały (fundusze) zasadnicze
Rozliczenie wyniku finansowego
Rezerwy i przychody przyszłych okresów
Fundusze specjalne
Wynik finansowy
Obowiązkowe obciążenia wyniku
finansowego

Podobne prace

Do góry