Ocena brak

Dzieje Ziemi - Era kenozoiczna

Autor /Cyprian Dodano /23.09.2011

Jest ona bardzo krótka w porównaniu do poprzednich. Jest ponieważ trwa nadal. W niej ukształtował się współczesny układ lądów i mórz. W pierwszej części trzeciorzędu miał miejsce względny spokój tektoniczny. Doszło do rozległych zrównań powierzchni Ziemi, powstały tzw. penepleny- prawierównie. Późniejsze fałdowanie alpejskie spowodowało powstanie wielu łancuchów górskich. Znacznemu podniesieniu podlegały struktury geologiczne pochodzące z poprzednich orogenez. Górotwórcze ruchy końca orogenezy alpejskiej zaktywizowały procesy wulkaniczne. Silnie zaznaczały się zmiany warunków termicznych Ziemi. Dochodziło do dużych ochłodzeń i rozwinięcia pokryw lodowych.

W czwartorzędzie tych ochłodzeń było wiele. Rozwinęły się wówczas zlodowacenia górskie, powstawały wielkie lądolody i rozległe zlodzenia mórz. Następowało obniżanie się poziomu wód w oceanach. Zmiany termiczne spowodowały przesuwanie się stref klimatyczno-roślinnych. Nadal trwały procesy ewolucyjne świata organicznego. Niewielkim przemianom podlegała flora, natomiast szybkie i istotne były procesy ewolucyjne fauny. W trzeciorzędzie nastąpił rozwój ptaków, dominujące znaczenie zaczęły mieć ssaki ale ich rozwój został zahamowany na skutek zmian klimatu i przesuwania się stref klimatycznych. Pojawiły się też ssaki naczelne.

Jedną z hipotez na temat pojawienia się człowieka na Ziemi jest ewolucja małp. Małpy które potrafiły coraz bardziej posługiwać się prostymi narzędziami coraz bardziej dostosowywały się do środowiska.

- fałdowanie alpejskie (paleogen- neogen)

- Himalaje, Karpaty, Andy, Alpy, Pireneje, Góry Skaliste, Kaukaz

- flora: dęby, olchy, glony, cyprysy, krasnorosty

- fauna: ślimaki, ryby, płazy, gady, ssaki

Podobne prace

Do góry