Ocena brak

Dziecko w opiece zastępczej - Przysposobienie – adopcja

Autor /Marian Dodano /08.09.2011

Standardy prawne dotyczące przysposobienia wyznaczają: Konwencja o prawach dziecka (art. 21, 7, 9, 11, 20),  Konwencja o Ochronie Dzieci i Współpracy w Dziedzinie Przysposobienia Międzynarodowego (konwencja haska) oraz, na gruncie europejskim, Konwencja o Przysposobieniu Dzieci z dnia 24 kwietnia 1967 r. (konwencja strasburska).  

Zasady dotyczące przysposobienia wynikające z przepisów Konwencji o Prawach Dziecka:

-  Nadrzędnym celem przysposobienia jest dobro dziecka;

Przysposobienie może ustanowić tylko kompetentna władza państwowa (np. sąd),  po wnikliwym zbadaniu sytuacji dziecka, rodziców naturalnych i adopcyjnych;

-  Warunkiem przysposobienia jest zgoda na przysposobienie osób zainteresowanych (wskazanych ustawowo); 

-  Przysposobienie związane z wyjazdem za granicę możliwe jest dopiero po wyczerpaniu możliwości adopcji krajowej;

-  Warunkiem zgody na przysposobienie z wyjazdem dziecka za granicę jest zapewnienie dziecku warunków, nie gorszych niż w kraju;

Państwo nie powinno dopuścić do komercjalizacji przysposobienia;

-  Współpracą w sprawach przysposobienia powinny zajmować się wskazane  w poszczególnych krajach kompetentne instytucje;

Dziecko przysposabiane powinno znać swoje korzenieprawo do znajomości własnej tożsamości.  Europejska Konwencja o Przysposobieniu określa bardziej szczegółowe standardy europejskie w kwestiach:

-  Minimalnego wieku przysposabiających, określając go w przedziale od 21 do 35 lat (dopuszcza wyjątki);

Orzeczenie przysposobienia powinno być poprzedzone wnikliwymi wywiadami  z uwzględnieniem wszelkich aspektów psychologicznych, środowiskowych i medycznych;

♦  Orzeczenie nie może być wydane przed upływem okresu wyznaczonego na pobyt dziecka  u przysposabiającego (preadopcja);

♦  Strony powinny mieć wgląd w akty stanu cywilnego za wyjątkiem tych ujawniających fakt adopcji i tożsamość rodziców naturalnych (tajemnica adopcji dotyczy krewnych adoptowanego).

Polskie przepisy dotyczące przysposobienia są oparte o w/w standardy prawa międzynarodowego. Nawiązanie stosunku przysposobienia opiera się o orzeczenie sądu opiekuńczego poprzedzone: wnioskiem przysposabiającego i przeprowadzeniem rozprawy. Uregulowania kro pozwalają przysposobionemu, po uzyskaniu pełnoletności, na zapoznanie się z księgami stanu cywilnego  w części dotyczącej dotychczasowego aktu urodzenia. Wpis do aktu urodzenia nie ulega obecnie zatarciu, choć przysposobiony poza wglądem do akt nie może  żądać odpisu pierwotnego aktu urodzenia.   

Do góry