Ocena brak

Dziecko w opiece zastępczej - Piecza zastępcza a rodzina naturalna

Autor /Marian Dodano /08.09.2011

 Utworzenie rodziny zastępczej nie powoduje powstania więzi rodzinno-prawnych, tak jak  w przypadku adopcji; dziecko nie uzyskuje statusu dziecka rodziców zastępczych.  

-  Pomiędzy rodziną zastępczą a dzieckiem nie powstają obowiązki i uprawnienia alimentacyjne, nie dochodzi pomiędzy nimi do dziedziczenia z mocy ustawy.  

Rodzice zastępczy nie przejmują pełni władzy nad powierzonym dzieckiem – w pełnieniu swych zadań podlegają nadzorowi.   

Organizacja opieki w rodzinach zastępczych jest obowiązkiem powiatowych centrów pomocy rodzinie, zatrudniających w tym celu kadrę z przygotowaniem pedagogicznym.

Powiatowe centrum może powierzyć to zadanie publicznemu lub zlecić niepublicznemu ośrodkowi adopcyjno-opiekuńczemu. Centrum ma obowiązek raz na pół roku dokonywać weryfikacji zasadności pobytu dziecka w rodzinie zastępczej. Centrum ma obowiązek wspierać rodziny zastępcze w rozwiązywaniu problemów pedagogicznych z dziećmi.  

-  Na staroście spoczywa obowiązek odpowiedniego przygotowania i przeszkolenia kandydatów do pełnienia roli rodziców zastępczych.  

-  Istnieją różne rodzaje rodzin zastępczych: rodziny zastępcze spokrewnione i niespokrewnione. Niespokrewnione zawodowe rodziny zastępcze: specjalistyczne, wielodzietne i pełniące funkcję pogotowia rodzinnego otrzymują  świadczenia pieniężne z tytułu opieki nad powierzonymi dziećmi.  

-  Wszystkie rodziny zastępcze otrzymują pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka powierzonego do opieki. Pomoc ta jest zróżnicowana w zależności  od rodzaju rodziny zastępczej - podstawą wysokości pomocy jest wiek dziecka, stan zdrowia  i rozwoju,  sytuacja materialna rodziny zastępczej, stopień pokrewieństwa rodziny zastępczej.  

-  Rodzice zastępczy reprezentują dziecko przed sądem w sprawach o alimenty (założeniem jest, że rodzina zastępcza nie może się uchylić od pokrywania niezaspokojonych potrzeb dziecka).  

-  Rodzice zastępczy mają prawo do okresowej lub jednorazowej pomoc w nadzwyczajnych okolicznościach powodujących wzrost kosztów utrzymania dziecka.  

-  Rodzice naturalni dziecka zobowiązani są do odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – decyzję podejmuje starosta.  

Pierwszeństwo w utworzeniu rodziny zastępczej mają osoby spokrewnione z dzieckiem (krewni, powinowaci) lub osoby wskazane przez rodziców – o powierzeniu kandydatom funkcji rodziny zastępczej powinien decydować fakt dawania rękojmi należytego wykonywania powierzonych zadań.  

Rodzice dziecka umieszczanego w rodzinie zastępczej na ich wniosek (nie doszło do ingerencji sądu) mają pełne prawa decyzji o dziecku, w tym o jego okresie pobytu w rodzinie zastępczej.  

Jeżeli dziecko zostało umieszczone w rodzinie zastępczej (domu dziecka) wskutek ograniczenia władzy na podstawie art.109 kro lub art. 9 upn (sprawowana jest nad nim opieka prawna),  to zgodnie z art. 112 kro, prerogatywy władzy zostają podzielone pomiędzy rodziców i instytucję sprawującą pieczę.

Do obowiązków instytucji sprawującej pieczę należy:

-  Piecza bieżąca (bezpieczeństwo, zdrowie, szkoła, wyżywienie);

Wychowanie;

-  Reprezentowanie dziecka w dochodzeniu  środków utrzymania (dochodzenie alimentów, renty rodzinnej, renty odszkodowawczej, zasiłku rodzinnego).  

Do obowiązków rodziców naturalnych należy:

-  Decydowanie o obywatelstwie, nazwisku;

-  Określanie miejsca pobytu; 

-  Wybór: kierunku nauki, przynależności do organizacji, sposobu leczenia,  światopoglądu, rozwoju zainteresowań, wyjazdów za granicę;

-  Piecza nad majątkiem dziecka.  

W przypadku pozbawienia rodziców władzy rodzicielskiej nad dzieckiem ustanawia się opiekę prawną. Rodzice zastępczy najczęściej są opiekunami  prawnymi dziecka. Pieczę nad dzieckiem regulują w takim przypadku przepisy art. 145 i art. 174 kro.  

Pamiętaj!  

Na rodzica zastępczego, wychowawcę nie przechodzą uprawnienia zagwarantowane  dla rodzica naturalnego objęte pojęciem „Kierowanie”.   

Podobne prace

Do góry