Ocena brak

Dziecko w opiece zastępczej - Aksjologiczne podstawy systemu

Autor /Marian Dodano /07.09.2011

Reformowany od kilku lat system opieki zastępczej nad dziećmi oparty został w swej warstwie aksjologicznej o podstawowe standardy Konwencji o prawach dziecka oraz innych międzynarodowych dokumentów dotyczących umieszczania dziecka poza rodziną.

Podstawy prawne systemu opieki zastępczej nad dzieckiem wyznaczają również nadrzędne zasady

Konstytucji RP: zasada pomocniczości (preambuła Konstytucji), ochrona prawna macierzyństwa  i rodzicielstwa (art. 18), prymat rodziny w wychowaniu dzieci (art. 48), zobowiązanie Państwa  do prowadzenia polityki prorodzinnej (art. 71), prawo dziecka do ochrony i opieki (art. 72).   

 „Opieka nad rodziną i dzieckiem” oraz wydanie szeregu aktów wykonawczych regulujących wprowadzone zmiany. Instytucje pieczy zastępczej wpisano do ustawy opierając system opieki  zastępczej o:

- konstytucyjną zasadę pomocniczości;

- personalistyczną koncepcję człowieka;

- poszanowanie prawa dziecka do życia w rodzinie;

- wiedzę o potrzebach emocjonalnych i rozwojowych dziecka;

- doświadczenia demokratycznych państw zachodnich.

Reforma systemu opieki zastępczej nad dzieckiem, wdrażana zgodnie z zaprezentowanymi powyżej standardami prawa międzynarodowego i wewnętrznego, powinna dać w perspektywie najbliższych lat wymierne rezultaty w postaci:

-  Zmniejszenia liczby domów dziecka oraz zmniejszenia ich wielkości;

-  Wzrostu liczby dzieci powracających do rodzin naturalnych, zarówno z rodzin zastępczych, jak i z placówek opiekuńczo-wychowawczych;

-  Rozwoju systemu rodzin zastępczych niespokrewnionych, w tym rodzin specjalistycznych;

-  Rozwoju systemu placówek i instytucji wspierających reformowany system opieki: ośrodki adopcyjne, ośrodki rodzin zastępczych, ośrodki interwencji kryzysowej, specjalistyczne zespoły wsparcia;

-  Rozwinięcia nowych potrzebnych form pracy z rodziną.

(Ocena sukcesów i zaniechań tak zakrojonej reformy nie wchodzi w zakres i charakter niniejszego opracowania.) 

Podobne prace

Do góry