Ocena brak

Dziecko przed wymiarem sprawiedliwości - prawa procesowe dziecka - Wiarygodność zeznań dziecka

Autor /Marian Dodano /08.09.2011

Pewne praktyczne kłopoty powstać mogą w związku z treścią art. 190 § 1 kpk, który brzmi: „Przed rozpoczęciem przesłuchania należy uprzedzić  świadka o odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy.” Rzecz w tym,  że o odpowiedzialności karnej można mówić  w omawianym przypadku jedynie w stosunku do osób, które zeznały nieprawdę lub zataiły prawdę po ukończeniu 17 lat. Świadków w wieku od 13 do 17 lat pouczyć należy o treści odpowiednich przepisów ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Natomiast wszystkim występującym  w charakterze świadków osobom w wieku poniżej lat 18, a zatem dzieciom w znaczeniu przyjętym na wstępie, warto zwrócić uwagę na aspekty etyczne problemu prawdomówności. 

Najbardziej wiarygodne jest pierwsze przesłuchanie dziecka. Każde następne przesłuchanie traci  na wiarygodności przez uzasadnione podejrzenie konfabulacji. Uzasadnione - bo tak już jest skonstruowana psychika dziecka. Powtarzane kilkakroć przesłuchanie dziecka może jedynie rodzić wątpliwości, co do treści poprzednich i nie wnosi nic nowego do procesu, a dla dziecka staje się niepotrzebną traumą.  Dowód w postaci zeznań dziecka jest pełnowartościowym dowodem.

Zeznania dziecka, jeżeli nawet dotyczą tylko opisu wydarzeń, bez analizy ich znaczenia, mogą  w zasadniczy sposób wpłynąć na bieg postępowania. Dzieje się tak zwłaszcza, gdy uwiarygodniają one zeznania jedynego poza dzieckiem  świadka - ofiary przemocy domowej (czyli znęcania się).

Zeznaniom tym musi jednakże towarzyszyć opinia biegłego - psychologa, który powinien odpowiedzieć na pytanie, czy dziecko zdolne było prawidłowo postrzegać sytuację i prawidłowo  ją odtworzyć, czy nie ma skłonności do kłamstwa lub konfabulacji. Przeprowadzony w ten sposób dowód z przesłuchania dziecka czyni zadość wymogom procesowym. Rozwiązuje także kwestię pouczania dziecka o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych zeznań; pouczenie takie otrzymuje biegły (i to w znacznie szerszym zakresie)  - to on uwiarygodnia owe zeznania swoją fachową wiedzą.

Wiarygodność zeznań stwierdza biegły  w opinii wydanej na polecenie sądu.

Podobne prace

Do góry