Ocena brak

DZIAŁY SPECJALNE PRODUKCJI ROLNEJ

Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013

Produkcją rolną w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest prowadzenie produkcji roślinnej i zwierzęcej poza gospodarstwem rolnym. Zaliczono do nich rodzaje upraw i hodowli, których prowadzenie nie jest uzależnione od warunków klimatycznych i glebowych, takie jak: uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin in vitro, fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowla dżdżownic, hodowla entomofagów, hodowla jedwabników, prowadzenie pasiek, oraz hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym. Przepisy podatkowe dotyczące działów specjalnych jednoznacznie określają, które rodzaje upraw i hodowli, ze względu na ich rozmiary, stanowią działy specjalne produkcji rolnej.

Przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej. Podobnie przepisy określają jednoznacznie okres przetrzymywania zakupionych roślin i zwierząt w gospodarstwie rolnym, jakie muszą być zachowane w celu uznania ich za działalność rolniczą, a nie handlową.

Podstawowym kryterium rozgraniczenia produkcji rolniczej w ramach działów specjalnych oraz działalności rolniczej gospodarstwa rolniczego jest posiadanie gospodarstwa rolnego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami o gospodarstwie rolnym mówimy w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym.

Działy specjalne produkcji rolniczej mogą być rozliczane z należnego podatku dochodowego na podstawie przyjętych w rozporządzeniu szacunkowych wielkości dochodu lub też na zasadach ogólnych, na podstawie: podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Forma opodatkowania i naliczania podatku dochodowego od działów specjalnych produkcji rolnej musi być potwierdzona przez właściwy urząd skarbowy na podstawie złożonej przez podatnika deklaracji.

Podobne prace

Do góry