Ocena brak

Działalność PARP

Autor /appoidacy Dodano /18.08.2007

Przedmiot działalności i kompetencje

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi Gospodarki i Pracy. Powstała na mocy Ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Jej zadaniem jest zarządzanie funduszami pochodzącymi z budżetu państwa i Unii Europejskiej, przeznaczonymi na wspieranie przedsiębiorczości i rozwój zasobów ludzkich, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw. PARP jest także jedną z instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie działań finansowanych z Funduszy Strukturalnych.

Celem działania Agencji jest realizacja programów rozwoju gospodarki zwłaszcza w zakresie wspierania :
o Rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw
o Rozwoju eksportu
o Rozwoju regionalnego
o Wykorzystywania nowych technik i technologii
o Tworzenia nowych miejsc pracy, przeciwdziałania bezrobociu oraz rozwoju zasobów ludzkich
Cel ten jest realizowany przez:
o dotacje m.in. dla firm sektora MSP, instytucji działających na rzecz rozwoju MSP
o instytucji szkoleniowych oraz instytucji rynku pracy
o usługi doradcze i eksperckie
o ułatwianie przedsiębiorcom dostępu do wiedzy, informacji gospodarczej, opracowań i analiz
o organizowanie przedsięwzięć informacyjnych i promocyjnych

Nadzór nad działaniami PARP sprawuje Rada Nadzorcza. Składają się na nią przedstawiciele ważnych dla rozwoju gospodarczego ministerstw: Gospodarki i Pracy oraz Finansów, również przedstawiciele organizacji zrzeszających przedsiębiorców (Konfederacji Pracodawców Polskich, Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych, Związku
Rzemiosła Polskiego, Krajowej Izby Gospodarczej oraz Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług). W Radzie Nadzorczej PARP zasiada również reprezentant regionalnych władz samorządowych.

PROGRAMY PARP DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest zaangażowana w realizację polityki „Kierunki działań Rządu wobec małych i średnich przedsiębiorstw od 2003 d0 2006 roku”, Sektorowych Programów Operacyjnych: Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw i Rozwój Zasobów Ludzkich, a także programów przedakcesyjnych Phare. W ich ramach prowadzi szereg działań na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), między innymi udziela wsparcia zarówno na rozwój otoczenia biznesu, jak i bezpośrednio dla firm.
Bezpośrednia pomoc dla małych i średnich firm ma formę dotacji przeznaczonych na usługi informacyjne, doradcze oraz inwestycje(np. zakup maszyn i urządzeń). Przedsiębiorcy mogą uzyskać dofinansowanie działań związanych między innymi z:
* rozwojem firmy
* rozwojem eksportu
* wdrażaniem systemów jakości
* wprowadzaniem nowych technologii i innowacji
* pozyskiwaniem finansowania
* bezpieczeństwem i higieną pracy

PARP prowadzi także działania na rzecz kojarzenia partnerów gospodarczych.
Szczególnie ważne dla rozwoju MSP jest wykorzystywanie nowoczesnych technologii. Przykładem jest konkurs organizowany co roku pod patronatem Prezesa Rady Ministrów „Polski Produkt Przyszłości”. Poprzez konkurs zostają wypromowane najnowsze osiągnięcia autorów innowacyjnych technik i technologii, również pomoc w procesie zastosowania ich w przemyśle.
Pośrednia pomoc dla małych i średnich firm obejmuje przede wszystkim:
* rozbudowę i wzmocnienie systemu funduszy pożyczkowych dla małych firm oraz funduszy poręczeniowych i kapitału zalążkowego dla MSP poprzez dokapitalizowanie tych instytucji
* Dofinansowanie sieci punktów Konsultacyjnych zapewniających przedsiębiorcom dostęp do bezpłatnych informacji


* Współpracę z samorządami w zakresie opracowywania i oceny realizowanych programów rozwoju MSP
* Wspieranie istniejących oraz powstających centrów transferu technologii, parków naukowo-technologicznych oraz inkubatorów technologicznych.

Dotacje dla MSP
Państwowa Agencja Rozwoju przedsiębiorczości może udzielić małemu lub średniemu przedsiębiorcy dotacji w wielu dziedzinach.
Agencja może udzielić dotacji przeznaczonej na finansowanie części kosztów następujących usług:
Doradczych i szkoleniowych w zakresie projektowania, wdrażania i doskonalenia systemu zarządzania jakością
Związanych z procedurą oceny zgodności wyrobów, usług, surowców, maszyn i urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej oraz kwalifikacji pracowników z odpowiednimi normami krajowymi i międzynarodowymi
Związanych z procedurą oceny zgodności wyrobów określoną w odrębnych przepisach


Dotacje: „Dotacja na zapewnienie jakości”, „Dotacja na rozwój i modernizację”. Te dotacje nie mogą przekroczyć 60% ceny netto powyższych usług realizowanych po zawarciu umowy o udzieleniu dotacji. Jak również kwota ta nie może być niższa niż 1 000 euro ani wyższa niż kwota 10 000 euro.
W przypadku dotacji na inwestycje nie mogą być one wyższe niż 25% kosztów netto inwestycji, poniesionych po zawarciu umowy o udzieleniu dotacji. Jednak z zastrzeżeniem, że dotowana kwota nie może być niższa niż kwota 30 000 euro ani wyższa niż kwota 100 000 euro.
PARP wspiera również przedsiębiorców dopiero co zakładających swoją działalność polegającą na:
wytwarzaniu wyrobów lub usług nowych na rynku polskim albo znacząco ulepszonych w porównaniu z występującymi na tym rynku
wykorzystaniu technologii pojawiającej się w Polsce po raz pierwszy.

W myśl 18 rozporządzenia PARP może udzielić małemu lub średniemu przedsiębiorcy dotacji przeznaczonej na finansowanie części kosztów certyfikacji systemu zarządzania jakością, środowiskiem lub bezpieczeństwem pracy. Jest to dotacja posiadająca miano „dotacji na uzyskanie certyfikatu”.
Ta dotacja nie może przekroczyć 50% ceny netto wspomnianych kosztów certyfikacji poszczególnych systemów, które to usługi miałyby być realizowane po zawarciu umowy o udzieleniu dotacji przez jednostkę certyfikującą akredytowaną w systemie akredytacji.

Granice dotacji
Dotacja nie może również przekroczyć kwoty:
10 000 zł – w przypadku certyfikacji jednego systemu zarządzania
15 000 zł – w przypadku jednoczesnej certyfikacji więcej niż jednego systemu zarządzania.
Agencja może udzielić małemu lub średniemu przedsiębiorcy „dotacji na dostęp do innowacyjnych usług” przeznaczonej na finansowanie części następujących kosztów:
usług mających na celu rozwój produktów, świadczonych z wykorzystaniem zaawansowanych technologii
usług doradczych mających na celu wspomaganie zarządzania, w szczególności przy użyciu technik informatycznych
szkoleń pracowników odpowiedzialnych za działania mające na celu rozwój produktów lub wspomaganie zarządzania jak i w poprzednich przypadkach ta dotacja ma swoje ograniczenia co do wysokości dotowanej kwoty
Dotacja nie może przekroczyć 60% ceny netto wymienionych wyżej usług, realizowanych po zawarciu umowy o udzielenie dotacji. Jednak dotacja nie może przekroczyć kwoty 15 000 euro.
PARP może również udzielić małemu i średniemu przedsiębiorcy dotacji „na pozyskanie finansowania”. Dotacja ta powinna być przeznaczona na finansowanie części kosztów usług doradczych związanych z pozyskiwaniem finansowania działalności gospodarczej, polegającego w szczególności na dopuszczeniu akcji emitowanych przez przedsiębiorcę do publicznego obrotu i wprowadzeniu ich na regulowany rynek papierów wartościowych. W tym przypadku dotacja nie może przekroczyć 60% ceny netto wspomnianych usług, realizowanych po zawarciu umowy o udzieleniu dotacji. Nie może być również większa aniżeli kwota 15 000 euro.


Na działalność innowacyjną
Na tak zwaną „działalność innowacyjną” dotacje mogą zostać przekazane z przeznaczeniem na finansowanie części kosztów usług szkoleniowych i doradczych w zakresie zakładania i zarządzania przedsiębiorstwem. Warunkiem jest to, aby dotacja na rozpoczęcie działalności innowacyjnej nie przekroczyła kwoty 30 000 euro. Wysokość dotacji ma swe ograniczenia z uwagi na długość figurowania przedsiębiorcy we właściwym rejestrze. I tak w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do właściwego rejestru nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o udzielenie dotacji, dofinansowanie nie może przekroczyć 90% ceny netto wymienionych powyżej usług, realizowanych po zawarciu umowy o udzieleniu dotacji. Natomiast w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do właściwego rejestru wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o udzielenie dotacji., nie może ona przekroczyć 60% ceny netto danych usług, realizowanych po zawarciu umowy o udzieleniu dotacji. Jednak istnieje tu jeszcze jedno zastrzeżenie, aby wniosek o udzielenie dotacji na rozpoczęcie działalności innowacyjnej nie był złożony po upływie 3 lat od dnia wpisania przedsiębiorcy do właściwego rejestru.
Podejmowanie działalności innowacyjnej może być dofinansowywane nie tylko dla przedsiębiorców zaczynających prowadzenie przedsiębiorstwa, ale również dla tych już funkcjonujących na rynku. PARP może udzielić małemu lub średniemu przedsiębiorcy podejmującemu działalność innowacyjną dotacji przeznaczonej na finansowanie części kosztów inwestycji związanych z podjęciem tej działalności. Jest to tak zwana „dotacja na inwestycje w zakresie działalności innowacyjnej”. W tej sytuacji dotacja nie może przekroczyć 50% kosztów netto inwestycji, poniesionych po zawarciu umowy o udzieleniu dotacji. Ponadto nie może być niższa niż kwota 5 000 euro ani wyższa niż 75 000 euro. Jak w powyższym przypadku zastrzega się, aby wniosek o udzielenie dotacji na rozpoczęcie działalności innowacyjnej nie był złożony po upływie 3 lat od dnia wpisania przedsiębiorcy do właściwego rejestru.

Dotacja na wspólną ofertę
W myśl ustawy nr 24 agencja PARP może udzielić „dotacji na wspólną ofertę” małemu lub średniemu przedsiębiorcy, zamierzającemu ubiegać się, wspólnie z innym lub innymi małymi lub średnim przedsiębiorcami, o otrzymanie zamówienia publicznego. Dotacja ta winna być przeznaczona na finansowanie części kosztów usług doradczych, związanych z przygotowaniem oferty realizacji tego zamówienia publicznego. Tego typu dotacja jest udzielana jednemu przedsiębiorcy, wskazanemu we wspólnym wniosku przedsiębiorców przygotowujących ofertę.
Dotacja na wspólną ofertę nie może przekroczyć 50% ceny netto usług doradczych, realizowanych po złożeniu wniosku o udzielenie dotacji. Nie może przekroczyć również kwoty:
· 10 000 zł - jeżeli zamówienia publicznego udziela podmiot z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
· 20 000 zł - jeżeli zamówienia publicznego udziela podmiot z siedzibą poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Wspierając chęć kooperacji i łączenia się przedsiębiorstw PARP może udzielić małemu lub średniemu przedsiębiorcy dotacji przeznaczonej na finansowanie części kosztów usług doradczych, związanych z połączeniem przedsiębiorstwa tego przedsiębiorcy z przedsiębiorstwem innego małego lub średniego przedsiębiorcy.

Dotacja na rozwój eksportu
"Dotacja na rozwój eksportu" to kolejna z propozycji PARP. Może być ona przeznaczona na finansowanie części kosztów:
· usług doradczych polegających na gromadzeniu i analizowaniu informacji o rynkach zagranicznych, związanych z działalnością przedsiębiorcy, w celu określenia możliwości i strategii wchodzenia na nowe rynki zbytu lub zwiększenia istniejącego eksportu na danym rynku;
· usług konsultacyjnych polegających na analizowaniu określonych rynków pod kątem znalezienia dla przedsiębiorcy potencjalnych partnerów zagranicznych w celu poszerzenia jego rynków zbytu;
· udziału w zagranicznej imprezie targowej lub wystawienniczej;
· opracowania i przeprowadzenia promocji produktu w zagranicznych środkach masowego przekazu lub przez Internet - w przypadku, gdy kwota dotacji na rozwój eksportu, łącznie z wartością pomocy publicznej udzielonej przedsiębiorcy we wszystkich formach i z różnych źródeł w okresie kolejnych 3 lat poprzedzających dzień udzielenia tej dotacji nie przekracza równowartości 100 000 euro;
· udziału w zagranicznej misji handlowej - w przypadku, gdy kwota dotacji na rozwój eksportu, łącznie z wartością pomocy publicznej udzielonej przedsiębiorcy we wszystkich formach i z różnych źródeł w okresie kolejnych 3 lat poprzedzających dzień udzielenia tej dotacji nie przekracza równowartości 100 000 euro;
dotacja na rozwój eksportu nie może przekroczyć 50% wymienionych wyżej kosztów netto, poniesionych po zawarciu umowy o udzieleniu dotacji, ani kwoty 50 000 zł w roku

Dotacje z zakresu BHP
W trosce o odpowiednie przeszkolenie pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy agencja PARP może udzielić małemu lub średniemu przedsiębiorcy dotacji przeznaczonej na finansowanie części kosztów usług doradczych zmierzających do poprawy warunków bhp.
Dotacja na doradztwo z zakresu bhp nie może przekroczyć 60% ceny netto wspomnianych usług doradczych, realizowanych po zawarciu umowy o udzieleniu dotacji. Nie może być również wyższa aniżeli kwota 4 000 euro.

Ponadto w myśl 28 rozporządzenia Rady Ministrów z 20 lutego 2003 r. w sprawie działań podejmowanych przez PARP, ta agencja może udzielić małemu lub średniemu przedsiębiorcy dotacji przeznaczonej na finansowanie części kosztów zakupu wyposażenia lub urządzeń niezbędnych dla zapewnienia właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dotacja na wyposażenie z zakresu bhp nie może przekroczyć wartości 25% kosztów netto zakupów wyposażenia czy urządzeń. Nie może również być niższa niż kwota 2 000 euro ani wyższa niż kwota 50 000 euro.

Dotacja na wspólne przedsięwzięcie
Poza tymi wszystkimi dotacjami dla małych i średnich przedsiębiorców Państwowa Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości może udzielić dotacji przeznaczonej na rozwój działalności dla przedsiębiorcy, który jest stowarzyszeniem, spółdzielnią lub spółką, jeżeli:
· jego członkami, udziałowcami bądź akcjonariuszami są wyłącznie mali lub średni przedsiębiorcy, zwani dalej "uczestnikami";
· przedmiotem jego działalności jest prowadzenie marketingu, pośrednictwo w sprzedaży towarów lub usług wytwarzanych przez uczestników lub dokonywanie zakupów, wyłącznie na rzecz uczestników.
Jest to tak zwana dotacja na wspólne przedsięwzięcie. Tego typu dotacja może zostać udzielona na finansowanie części kosztów:
· usług doradczych i szkoleniowych związanych z przygotowaniem planu rozwoju wspólnej działalności;
· inwestycji wynikających z planu rozwoju działalności stowarzyszenia, spółdzielni lub spółki;
· udziału w imprezach: targi i wystawy

Dotacja nie może być również wyższa od kwoty 100 000 zł. W przypadku kosztów udziału w imprezach targowych i wystawienniczych dotacja nie może przekroczyć 50% kosztów netto, poniesionych po zawarciu umowy o udzieleniu dotacji. Ta dotacja musi być również mniejsza niż kwota 20 000 zł. W tym przypadku postawiono warunek, aby dotacja na wspólne przedsięwzięcie mogła być ponownie udzielana przedsiębiorcy nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia poprzedniego udzielenia tej dotacji.


Pożyczka na innowację
Zgodnie z 30 rozporządzenia PARP może udzielić małemu lub średniemu przedsiębiorcy pożyczki.

Jednakże zastrzeżeniem jest, aby ta pożyczka była przeznaczona na finansowanie części kosztów przedsięwzięcia w zakresie działalności innowacyjnej. Z uwagi na swe przeznaczenia pożyczka ta została nazwana "pożyczką na innowację".
Pożyczka na innowację może być udzielona na finansowanie kosztów następujących działań:
· wdrożenia wyników prac badawczo - rozwojowych;
· zakupu licencji krajowych lub zagranicznych, polegającego na nabyciu uprawnień do wykorzystywania rozwiązań naukowych i technicznych oraz doświadczeń produkcyjnych;
· zakupu i montażu maszyn lub urządzeń oraz budowy, rozbudowy lub modernizacji budynków lub instalacji niezbędnych do wprowadzenia innowacji.
Rozporządzenia określa również wysokość pożyczki.
Według przepisów pożyczka na innowację nie może przekroczyć 75% kosztów netto wymienionych wyżej przedsięwzięć, zrealizowanych po zawarciu umowy o udzieleniu pożyczki. Wysokość pożyczki nie może również być wyższa aniżeli kwota 2 000 000 zł.
Pożyczka na innowację nie może być udzielona na okres dłuższy niż sześć lat.
Jak każda pożyczka, tak i ta została oprocentowana.
Oprocentowanie pożyczki na innowację jest równe połowie oprocentowania kredytu lombardowego udzielanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu udzielenia pożyczki.
Ważnym jest również fakt, że PARP może udzielić karencji w spłacie pożyczki na innowację. Okres tej karencji jednak nie może przekroczyć 2 lat.
Ponadto w okresie karencji odsetki nie są kapitalizowane.

Należy również nadmienić, że w ramach Programu Rozwoju Zasobów Ludzkich dostępne jest także wsparcie dla:
· bezrobotnych i zagrożonych bezrobociem;
· uczniów i absolwentów;
· instytucji rynku pracy.
Wszelkie wspomniane dotacje są udzielane na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z 20 lutego 2003 r. w sprawie działań podejmowanych przez PARP. (Dz.U. z 2003 r. Nr 39, poz. 336).

Rozporządzenie to określa szczegółowe działania podejmowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oraz szczegółowe warunki i tryb udzielania dotacji i pożyczek.
Główne zadania PARP są określane w programach rozwoju gospodarki i polegają w szczególności na:
· działalności informacyjnej, doradczej, szkoleniowej, promocyjnej i eksperckiej;
· udzielaniu dotacji i pożyczek przedsiębiorcom;
· udzielaniu dotacji podmiotom działającym na rzecz rozwoju gospodarczego i podmiotom działającym na rzecz zatrudnienia.
Po uprzednim zgromadzeniu tychże informacji agencja może je udostępniać zainteresowanym podmiotom, organizując różnego rodzaju szkolenia, seminaria czy konferencje oraz poprzez publikowanie artykułów.

Ponadto w myśl 4 rozporządzenia PARP ma za zadanie gromadzenie informacji dotyczących przede wszystkim:
· przepisów prawa w zakresie podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej, obowiązujących w Polsce i w Unii Europejskiej;
· warunków dostępu do zamówień publicznych w Polsce i w Unii Europejskiej;
· dostępnych programów wspierających rozwój gospodarki.

W zbiorze swych informacji PARP również gromadzi i analizuje doświadczenia krajowe i zagraniczne w zakresie następujących inicjatyw ( 15):
· wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorców;
· wspierania rozwoju eksportu;
· wspierania rozwoju handlu wewnętrznego;
· wspierania rozwoju regionalnego;
· wykorzystania nowych technik i technologii;
· tworzenia nowych miejsc pracy i przeciwdziałania bezrobociu;
· wspierania rozwoju zasobów ludzkich.

Agencja PARP prowadzi krajowy system usług dla małych i średnich przedsiębiorstw, stanowiący wykaz podmiotów, które w myśl 10 rozporządzenia:
· zapewniają należyte świadczenie usług doradczych, szkoleniowych, informacyjnych lub finansowych małym i średnim przedsiębiorcom lub osobom podejmującym działalność gospodarczą;
· działają w celu innym niż osiągnięcie zysku.
Po zgromadzeniu tychże doświadczeń PARP stara się je upowszechnić w środowiskach administracji rządowej i samorządowej oraz wśród innych podmiotów działających w danym zakresie.
Ponadto na podstawie uzyskanych informacji agencja opracowuje ekspertyzy i dane statystyczne dotyczące zjawisk zachodzących w gospodarce, w tym na rynku pracy. Te ekspertyzy również są udostępnione wyżej wspomnianym podmiotom.

Promocja i doradztwo

Zadaniem Państwowej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości jest także promocja polskich doświadczeń z podanych wyżej zakresów w środowiskach międzynarodowych przez:
· nawiązywanie i utrzymywanie przez Agencję kontaktów z podmiotami zagranicznymi realizującymi działania w tym zakresie;
· organizowanie przez Agencję i jej udział w konferencjach, wystawach i innych przedsięwzięciach promocyjnych;
· organizowanie przez Agencję wizyt studialnych w Polsce dla podmiotów zagranicznych.
Ponadto PARP świadczy małym i średnim przedsiębiorcom usługi doradcze w zakresie ubiegania się o pomoc publiczną w rozumieniu ustawy o pomocy publicznej z dnia 27 lipca 2002 r. (Dziennik Ustaw Nr 141, poz. 1177).

PARP jest otwarta przede wszystkim dla innowacyjnych przedsiębiorców wdrażających innowacyjne usługi czy produkty. Agencja promuje ich przez organizowanie różnych konkursów. W myśl 8 agencja PARP tworzy bazy danych zawierające informacje o towarach i usługach oferowanych przez małych i średnich przedsiębiorców oraz udostępnia przedsiębiorcom takie informacje z dostępnych jej baz danych.

Poza tym organizuje również targi, konferencje i inne przedsięwzięcia umożliwiające nawiązanie kooperacji. Jak i obsługuje udział małych i średnich przedsiębiorców lub ich reprezentuje w tychże przedsięwzięciach organizowanych przez inne podmioty.

Co ważne dla rozwoju przedsiębiorczości, PARP finansuje działania z zakresu tworzenia rozwiązań technologicznych umożliwiających dokonywanie transakcji handlowych i rozliczeń drogą elektroniczną oraz mechanizmów i struktur umożliwiających rozwój i upowszechnianie gospodarki elektronicznej.

W myśl 11 rozporządzenia PARP powinno promować, zarówno w środowiskach samorządu terytorialnego, jak i podmiotów działających na rzecz rozwoju gospodarczego i przedsiębiorców, instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości, a w szczególności fundusze pożyczkowe i poręczeniowe. W tym zakresie agencja winna świadczyć usługi szkoleniowe, doradcze lub eksperckie wyżej wspomnianym podmiotom.

Pomoc pomagającym
Ponadto do zadań PARP należy świadczenie takich samych usług (szkoleniowych, doradczych lub eksperckich) podmiotom opracowującym lub realizującym programy rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w poszczególnych województwach oraz analizuje przebieg i efekty takich programów.
Również takie usługi PARP świadczy wobec podmiotów opracowujących lub realizujących programy promocji zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich w poszczególnych województwach.

Ponadto agencja finansuje działania podejmowane w celu realizacji takich programów, określone w umowach o wykorzystywaniu środków pochodzących z Unii Europejskiej i nie podlegających zwrotowi, oraz analizuje przebieg i efekty takich programów.

A co również ważne, ze względu na możliwości i dostępność funduszy strukturalnych, Państwowa Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, powinna świadczyć organom administracji rządowej, organom jednostek samorządu terytorialnego oraz innym podmiotom usługi eksperckie w zakresie pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej.

Zadań postawionych przed Państwową Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości jest wiele, a każde z nich jest niemniej istotne od kolejnego pod względem jego poprawności i użyteczności dla sektora MSP.

Ważne jest, aby umiejętnie wykorzystać daną nam przez rząd szansę i posiłkując się przepisami rozporządzenia domagać się w kulturalny sposób pomocy i wsparcia względem konstruktywnych inicjatyw.

PRZYKŁAD:
Akredytacja PARP dla WA-PRO
WA-PRO Sp. z o.o. w lipcu 2004 otrzymała akredytację Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach dwóch programów PHARE:
„Technologie Informatyczne dla Przedsiębiorstw”
„Rozwój i modernizacja przedsiębiorstw w oparciu o nowe technologie”.

W związku z otrzymaną akredytacją, WA-PRO może świadczyć usługi doradcze, na które nasi klienci w ramach programu PHARE mogą otrzymywać dotacje ze środków Unii Europejskiej.
Program umożliwia przedsiębiorcom uzyskanie dotacji w wysokości 50% wartości poniesionej inwestycji, jednak nie więcej niż 10 000 euro.
Refundacji mogą podlegać inwestycje poniesione na prace ekspertów (np. Projekty, analizy, wdrożenia, tworzenie oprogramowania). Wypłata przyznanych przez PARP kwot refundacji trwa zwykle nie dłużej niż dwa, trzy miesiące. Wcześniej jednak klient musi z własnych środków uregulować wszelkie zobowiązania wobec dostawcy. Dopiero na podstawie dostarczonej do PARP-u faktury wypłacona jest refundacja. Procedura wypłat unijnych pieniędzy w ramach programów nakazuje refundację dopiero po zapłaceniu faktury, jednak istnieje również możliwość 50% zaliczki. PARP informuje o tym firmy otrzymujące pomoc w piśmie o przyznaniu refundacji.
Wykonawcą usługi, która miałaby być objęta dotacją, musi być firma akredytowana przez PARP (lub specjaliści akredytowani przez PARP).

Obszary dotowanych usług, na które WA-PRO uzyskało akredytację:
1. W ramach Programu „Technologie Informatyczne dla Przedsiębiorstw” udzielane jest wsparcie na współfinansowanie kosztów ponoszonych przez małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP) na realizacje następujących działań:
Identyfikacja potrzeb przedsiębiorstwa w zakresie technologii informatycznych
Tworzenie baz danych, lokalnych sieci, stron internetowych
Tworzenie aplikacji dla programów informatycznych
Pomoc i wsparcie techniczne w zakresie rozwiązań
wdrożeniowych/operacyjnych
Doradztwo w wyborze narzędzi informatycznych ulepszających zarządzanie
2. W ramach Programu „Rozwój i modernizacja przedsiębiorstw w oparciu o nowe technologie” udzielane jest wsparcie na współfinansowanie kosztów ponoszonych przez małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP) na realizację następujących działań:
Wdrażanie pozyskanych technologii oraz własnych innowacyjnych rozwiązań technologicznych.
Proponowany zakres usług:
Nadzór pracowników w trakcie wdrażania nowej technologii oraz w zakresie korzystania z maszyn
Usługi eksperckie związane z etapem uruchomienia produkcji w oparciu o nowa technologię
Usługi doradcze związane z technicznym, technologicznym i organizacyjnym dostosowaniem przedsiębiorstwa do wymogów stawianych przez wdrażana technologię.
Programy Unii Europejskiej PHARE są wdrażane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości na warunkach i w terminach określonych w „Wytycznych dla Wnioskodawców”. Informacje na stronie www.parp.gov.pl

Podsumowanie

Środki funduszy strukturalnych dla Polski na lata 2004-2006
Fundusze strukturalne: 7,635 mld euro (67,2%):

EFRR: 4,652 mld euro (60,9%).
EFS: 1,748 mld euro (22,9%).
EFOiGR: 1,055 mld euro (13,8%)
IFUR: 0,178 mld euro (2,4%).

Fundusz Spójności: 3,733 mld euro (32,8%)
Razem ze środkami krajowymi: 14,891 mld euro


Moim zdaniem PARP wywiązuję się ze swoich zadań i celów jakie jej założono. Początkowo skuteczność ta była mniejsza, lecz z każdym rokiem swej działalności poszerza swe horyzonty, jest bogatsza w nowe doświadczenia, kontakty, wiedzę, środki przekazu informacji, organizuje coraz więcej szkoleń, seminarii, ma odpowiednio wyszkoloną kadrę, wdraża programy rozwoju przedsiębiorczości, promuje na rynkach zagranicznych itp. Owocem pracy Agencji jest coraz większa liczba małych i średnich przedsiębiorstw, które korzystają z dotacji unijnych i krajowych służących lepszemu rozwojowi MiŚP. Przykładem rozwoju regionalnego jest firma BTCH, z siedzibą w Gdańsku, jest akredytowanym wykonawcą usług w ramach programu Unii Europejskiej Phare "Wstęp do jakości" realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w dziedzinie wdrażania i utrzymywania systemów zarządzania. Natomiast w/w firma WA-PRO wykorzystuje nowe techniki i technologie informatyczne.

Następnym ważnym zadaniem Agencji jest ułatwianie przedsiębiorcom dostępu do wiedzy, informacji gospodarczej, opracowań i analiz.
Stopień świadomości dostępności unijnych form pomocy finansowej dla przedsiębiorstw jest duży i sięga prawie 100% badanych, wskazują zarówno badania opinii przedsiębiorców, jak i statystyki polskich instytucji wdrażających unijne programy pomocowe (PARP, Ministerstwo Gospodarki, samorządy wojewódzkie), niestety w praktyce wygląda to dużo gorzej.
Duża liczba firm w Polsce nie korzysta z funduszy, szkoleń, pożyczek, dotacji gdyż nie wie, w jaki sposób zdobyć te dotacje, jak najlepiej je wykorzystać, jakie mają zastosowanie, jakie osiągną korzyści, czy będą ponosić jakieś koszty itp.
Ale jest na to lek, małe i średnie firmy zyskają nowego partnera w pozyskiwaniu funduszy z unijnych programów. To EUGA (European Union Grants Advisor) - europejski program pomocowy dla starających się o dotacje, który doczekał się polskiej wersji. Dane z różnych źródeł wskazują na zainteresowanie i potrzebę pogłębiania wiedzy o korzyściach, jakie stwarza dla polskich firm członkostwo w UE, a także wiedzy o możliwościach wykorzystania funduszy pomocowych na konkretne inwestycje: informatyczne, infrastrukturalne, na doradztwo, rozwój i kształcenie kadr. Cele EUGA w Polsce to realizowanie usług doradczych i bezpłatnej pomocy dla firm, które chcą uzyskać dofinansowanie z UE, w tym: pomoc w identyfikowaniu potrzeb i definiowaniu założeń projektu, a następnie - formułowanie wniosku zgodnie z przyjętą dla danego funduszu procedurą i doradzanie firmie wnioskodawcy na każdym etapie postępowania.
Do realizacji projektu zostaną zaangażowani eksperci z PNO Consultants -. PNO posiada ponad 20-letnie doświadczenie i zatrudnia 180 pracowników. W Polsce firma PNO, jest obecna od 2003 roku. W 2004 roku PNO pozyskała dla swoich klientów w Polsce przeszło 10 mln zł a skuteczność składanych wniosków wyniosła 100%.
Eksperci będą pełnić rolę indywidualnych konsultantów: pomogą zdefiniować założenia projektu oraz opisać go według wymaganych przez unijne procedury kryteriów, tak aby ciekawy projekt nie stracił szans np. tylko dlatego, że nie został dość dobrze opisany. Poprowadzą firmę przez wszystkie etapy aż do złożenia kompletnego wniosku wraz z biznes planem. Szef i pracownicy firmy nie będą więc musieli odrywać się od swojej zasadniczej pracy, aby przygotować i złożyć aplikację.

Działania ww. instytucji odgrywają znaczącą rolę w funkcjonowaniu MŚP. Poprzez świadczenie usług doradczych i eksperckich, szkoleń dla przedsiębiorców, osób bezrobotnych, organów administracji rządowej oraz samorządowej, a także udzielanie dotacji i pożyczek przedsiębiorcom wspierają one rozwój MŚP oraz promują poza granicami naszego kraju.
Podejmowanie inicjatywy własnej w ramach działalności gospodarczej, obejmującej przede wszystkim obszar usług, przetwórstwa i produkcji – wsparte jest konkretnymi działaniami rządu poprzez Agencję w postaci zmian legislacyjnych oraz Unii Europejskiej poprzez dostęp naszych przedsiębiorców do programów pomocowych przeznaczonych dla tego sektora.
WNIOSEK:
Warto korzystać z unijnej pomocy finansowej choćby dlatego, że unijne dotacje to nieporównywalna z innymi forma finansowania m.in. inwestycji: to refundacja, pomoc bezzwrotna, darmowe szkolenia, stwarzanie nowych miejsc pracy, której celem jest rozwój przedsiębiorczości i wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, zarówno w kraju, jak na rynkach Unii. Zatem skuteczność PARP jest coraz większa, przybliża nas do standardów Unii Europejskiej, dzięki czemu sektor MiŚP rozwija się i staje się ważnym konkurentem na rynkach zagranicznych.
Tak, więc widać dokładnie, że Polska podąża drogą wytyczoną w Unii Europejskiej w promocji rozwoju sektora MŚP.Bibliografia:

1. Gospodarka i gospodarowanie – Krzysztof Siara (Warszawa 2002)
2. Internet
3. Twoja Firma – artykuły
4. Biuletyn Informacji Publicznej – PARP
5. WA-PRO – Systemy Informatyczne

Podobne prace

Do góry