Ocena brak

Działalność gospodarcza

Autor /barbara Dodano /26.03.2011

 

Jest to działalność zarobkowa spełniająca cel osiągnięcia zarobku , np. działalność produkcyjna, handlowa, usługowa. W działalności gospodarczej cel zarobkowy nie jest wyjaśniony.

Cechy działalności gospodarczej:

  1. Działalność zarobkowa – czyli nawet działalność skierowana wyłącznie na zarobek jest nazwana działalnością gospodarczą. Przeciwieństwem jest działalność niegospodarcza; polega na gromadzenie określonego majątku np. obrazów, na zarządzaniu innymi podmiotami.

  2. Działalność gospodarcza musi być zorganizowana i ciągła

Nawet gdy działalność gospodarcza tego nie wymaga to tak być musi. Nie może być nastawiona na jedną czynność ale na pewne powtarzające się czynności podejmowane na pewien okres czasu, np. handel lodami w okresie letnim. Działalność gospodarcza musi być zorganizowana pod względem formalnym co przejawia się w podejmowaniu pewnych czynności tzw. zewnętrznych czyli wpis do rejestru, nadanie NIP-u. REGON-u. Istnieje też zorganizowanie pod względem materialnym czyli gromadzenie pewnych elementów materialnych i niematerialnych ułatwiających prowadzenie działalności.

Działalność gospodarcza może być działalnością wykonywaną osobiście, gdy przedsiębiorstwami są osoby fizyczne – wpis do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez gminy; gdy przedsiębiorstwem są osoby prawne – wpis do Krajowego Rejestru Sądowego.

Przedsiębiorca jednoosobowy – przedsiębiorca będący osobą fizyczna prowadzący indywidualną działalność gospodarczą.

Przedsiębiorca rejestrowy – przedsiębiorstwa nie będące jednocześnie osobą fizyczną.

W rejestrze mogą także figurować podmioty nie będące przedsiębiorstwami np. spółki akcyjne i z o.o., które nie mają statusu przedsiębiorstwa a są zawsze wpisywane do rejestru przedsiębiorstw. Mówi o tym art. 36 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowy.

Ułomne osoby prawne nie prowadzą zazwyczaj działalności gospodarczej, ale mogą. Przykładem może być gmina, która istnieje do użytku publicznego, ale w ramach działalności gospodarczej może tworzyć np. spółki, wynajmować odpłatne lokalne czy prowadzić płatny parking.

Partia polityczna nie może prowadzić żadnej działalności gospodarczej więc nie jest przedsiębiorcą.

Różny może być status osób prowadzących działalność gospodarczą: osoba prawna, ułomna osoba prawna i osoba fizyczna.

Przedsiębiorca w myśli art. 5.1. prawa upadłościowego i naprawczego może ogłosić upadłość Spółki Kapitałowe nie będące przedsiębiorstwami.

 

Upadłości nie mogą ogłosić:

 

 

Wspólnik spółki osobowej (np. jawnej) nie jest przedsiębiorcą. Może jednak nim być na drodze majątku, gdy tym wspólnikiem jest osoba prawna lub ułomna osoba prawna, która to z kolei jest przedsiębiorstwem w ramach innej działalności np. 2 spółki kapitałowe tworzą spółkę jawną.

Podobne prace

Do góry