Ocena brak

DZIAŁALNOŚĆ DIAGNOSTYCZNA PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ

Autor /Cyryl Dodano /07.09.2011

Publiczne poradnie, jak co roku, prowadziły działalność diagnostyczną, terapeutyczną, profilaktyczną i doradczą. Oddziaływania specjalistów koncentrowały się m.in. na: pracy z dzieckiem i rodziną, terapii logopedycznej, psychoterapii, psychoedukacji, doradztwie, interwencji w środowisku ucznia, działalności profilaktycznej i informacyjnej oraz indywidualnych i grupowych konsultacjach.

W analizowanym okresie sprawozdawczym liczba dzieci i młodzieży (0-19 lat) wg danych demograficznych na 30 czerwca 2005 r. wynosiła w Polsce 9 210 605   (o 312 207 mniej niż w ub. roku).

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne udzieliły pomocy 1 218 282 dzieciom i młodzieży (w liczbie tej mieszczą się osoby, dla których założono teczki indywidualne lub wpisano je imiennie do rejestru oraz te, którym udzielono porad bez badań), co stanowi 13,23 % całej populacji, w tym:

 • założono teczki lub wpisano do rejestru – 1 002 726, co stanowi 10,89 % całej populacji ,

 • udzielono porad bez badań – 215 556, co stanowi 2,34 % całej populacji .

Liczba klientów przyjętych przez poradnie na terenie kraju była bardzo zróżnicowana i wynosiła od 22 743 do 162 033 w województwie. Wynik ten był uzależniony od wielu czynników, m.in. od:

 • wielkości województwa,

 • liczby dzieci i młodzieży w wieku 0-19 lat na danym terenie,

 • liczby poradni i zatrudnionej w nich kadry,

 • nasilenia problemów charakterystycznych dla danego województwa,

 • form pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej przez specjalistów,

 • form pracy stosowanych podczas realizacji zadań.

Z analizy materiału wynika, że najwięcej osób przyjęto w województwach: mazowieckim (162 033), łódzkim (97 453) i śląskim (96 896), najmniej natomiast w województwach: świętokrzyskim (22 743), opolskim (24 470) oraz lubuskim (28 133).

Największy procent dzieci i młodzieży objęto badaniami psychologicznymi i pedagogicznymi, co uwarunkowane było m.in. tym, że psycholodzy i pedagodzy reprezentowali najliczniejszą grupę specjalistów zatrudnionych w poradniach, a przeprowadzane przez nich badania stanowiły podstawę dokonywanej diagnozy.

Badaniami diagnostycznymi w poradni objęto :

 • uczniów uczęszczających do szkół podstawowych490 845, co stanowi 18,02 %, ogólnej liczby ww. uczniów – wynoszącej 2 723 700 

 • uczniów gimnazjów248 064, co stanowi 15,05 % ogólnej liczby ww. uczniów – 1 648 800,

 • uczniów szkół ponadgimnazjalnych121 405, co stanowi 6,74 % ogólnej liczby ww. uczniów – 1 802 400,

 • dzieci w wieku przedszkolnym220 483, co stanowi 14,59 % ogólnej liczby dzieci w wieku 3-6 lat (1 511 329),

 • młodzież nie uczącą się i nie pracującą2 804.

Na przestrzeni ostatnich lat zaobserwowano stałe zmniejszanie się liczby dzieci i młodzieży w wieku od 0-19 lat. W porównaniu z poprzednim rokiem sprawozdawczym zmalała ona o 312 207.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że coraz więcej osób trafiało do poradni bez skierowań, co świadczy o zwiększaniu się motywacji do korzystania z ich usług .

Faktyczne obciążenie pracowników poradni (liczba diagnoz przypadających na jednego specjalistę) było bardzo zróżnicowane.

W poszczególnych grupach zawodowych rozpiętość wyników przedstawiała się następująco:

 • psycholodzy – od 75 do 226 diagnoz (najwięcej w województwach: warmińsko-mazurskim (226), podlaskim (221), kujawsko-pomorskim (192), najmniej w: świętokrzyskim (75), łódzkim (125) i mazowieckim (134), – średnia krajowa 155,

 • pedagodzy – od 53 do 200 diagnoz (najwięcej w województwach: mazowieckim (200), małopolskim (193), dolnośląskim (187), (najmniej w: świętokrzyskim (53), łódzkim (135), lubuskim (137) – średnia krajowa –158,

 • logopedzi – od 47 do 270 diagnoz (najwięcej w województwach: zachodniopomorskim (270), warmińsko-mazurskim (237), śląskim (208), najmniej w: świętokrzyskim (47), łódzkim (125), opolskim (129) – średnia krajowa – 163.

Podobne prace

Do góry