Ocena brak

Dyslokacja - struktura kryształu

Autor /Pasyw Dodano /31.01.2012

Przemieszczanie się dyslokacji może być ograni­czone w różny sposób. Jedną z metod jest kontro­lowanie procesu krzepnięcia metalu: tak by w je­go wyniku składał się on z dużej ilości bardzo małych kryształów. Im większa ich liczba, tym więcej granic między nimi, a granice te stanowią przeszkodę dla przemieszczających się wewnątrz metalu dyslokacji. Innym sposobem jest wprowa­dzenie do struktury metalu atomów innego meta­lu - one także będą zatrzymywać przemieszczają­ce się dyslokacje. Dlatego stopy metali są twardsze i silniejsze od swoich komponentów.
Jeszcze inna technika polega na zgniataniu metalu i tworzeniu w ten sposób tak wielu dyslo­kacji, że zaczynają one nawzajem przeszkadzać sobie w ruchu. Efekt ten zostaje osiągnięty dzięki procesowi obróbki metali zwanemu umocnie­niem. Materiały takie jak szkło czy ceramika nie posiadają łatwo przemieszczających się dys­lokacji. Dlatego pękają natychmiast po tym, jak działające na nie naprężenie przekroczy charakte­rystyczna dla nich granicę sprężystości.

Podobne prace

Do góry