Ocena brak

DYSLALIA OBWODOWA

Autor /Aro Dodano /26.07.2011

Są to nieprawidłowości w realizacji jednej głoski lub wielu głosek a nawet wszystkich,niemal wszystkich głosek, końcowy stan to bełkot ; wadliwa realizacja fonemów odbiegająca od ustalonej przez tradycję normy ; zaburzenia mowy polegające na niemożliwości prawidłowego wymawiania określonych dźwięków.

Podział dyslali w zależności od poziomu uszkodzenia mechanizmów mowy:

-pochodzenia ośrodkowego-wynika z nieprawidłowej struktury lub funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego, zaburzenia pochodzenia ośrodkowego na skutek obniżającej sprawności końcowej części analizatora słuchowego uniemożliwiającego prawidłowe różnicowanie dźwięków mowy.

-dyslalia motoryczna

-dyslalai sensoryczna

-dyslalai pochodzenia obwodowego-powstaje w wyniku nieprawidłowej budowy receptora słuchowego lub obwodowego narządu artkulacyjnego.

Podział uwzględniający lokalizację uszkodzonego narządu mowy:

-korowa – wywołana przez uszkodzone umiejscowienie w korze mózgowej

-podkorowa – uszkodzenie obejmuje struktury podkorowe

-obwodowe

Podział w zależności od defektu:

-czynnościowa – ujmowana jako wadliwa wymowa głosek

-organiczna – uwarunkowana niedosłuchem, anomaliami jamy ustnej, uzębieniem oraz anomaliami języka i podniebienia

Podział w zależności czy objawy są pierwotne czy wtórne:

-audiogenna – występuje w mowie u dzieci z uszkodzonym narządem słuchu

-sprzężona – z innymi zaburzeniami rozwojowymi

Podobne prace

Do góry