Ocena brak

Dyrektywa w sprawie wymogów kapitałowych

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.05.2011

Charakterystyka

CRD (ang. Capital Requirement Directive) - jest to tzw. Dyrektywa w sprawie wymogów kapitałowych. CRD została uchwalona przez Parlament Europejski 28 września 2005 r., natomiast jej postanowienia obowiązują państwa członkowskie Unii Europejskiej od 1 stycznia 2007 r.


Struktura CRD

Na pakiet przepisów zwanych CRD składają się dwie dyrektywy, które zawierają w sobie wytyczne Nowej Umowy Kapitałowej (Bazylei II):

  • Dyrektywa 2006/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe.
  • Dyrektywa 2006/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie adekwatności kapitałowej firm inwestycyjnych i instytucji kredytowych.

Dyrektywy te nowelizują wcześniejsze regulacje: Dyrektywę 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 marca 2000 r. odnoszącą się do podejmowania i prowadzenia działalności kredytowej przez instytucje kredytowe oraz Dyrektywę 93/6/EWG z dnia 15 marca 1993 r. w sprawie adekwatności kapitałowej firm inwestycyjnych i instytucji kredytowych.


Cel

Celem CRD było przede wszystkim wprowadzenie w Unii Europejskiej proponowanego w Nowej Umowie Kapitałowej podejścia do obliczania wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka kredytowego i operacyjnego oraz podkreślenie konieczności rozwoju metod zarządzania ryzykiem. Skutkami tych działań mają być lepsza ochrona inwestorów, wzrost zaufania do instytucji finansowych oraz zwiększenie stabilności finansowej i konkurencyjności gospodarki Unii Europejskiej. Rozróżnienie pomiędzy NUK a CRD jest istotne ze względu na różnice między nimi np. zakres stosowania czy też traktowanie należności od małych i średnich przedsiębiorstw.


Wdrożenie Dyrektywy CRD w Polsce

W Polsce na podstawie nowo uchwalonych dyrektyw unijnych (Dyrektywy 2006/48/WE i 2006/49/WE) powstały projekty aktów prawnych regulujących nowy sposób zarządzania ryzykiem bankowym. Dotyczyło to projektu nowelizacji ustawy Prawo bankowe i projektów uchwał Komisji Nadzoru Bankowego. Konsultacje w tej sprawie odbywały się w latach 2005-2006, zaś nad organizacją całego przedsięwzięcia czuwał Główny Inspektor Nadzoru Bankowego i Związek Banków Polskich. W efekcie dyrektywy zostały ostatecznie wdrożone do polskiego prawa poprzez nowelizację 26 stycznia 2007 r. ustawy Prawo bankowe i uchwały Komisji Nadzoru Bankowego z 13 marca 2007 r. Regulacje te obowiązują od 1 kwietnia 2007 r. (metody proste - standardowa oraz metoda wewnętrznych ratingów) oraz od 1 stycznia 2008 r. (metody zaawansowane).


Autor: Michał Gruca
Źródło: Encyklopedia Zarządzania
Treść udostępniana na licencji GNU licencja wolnej dokumentacji 1.3 lub nowsza.

Podobne prace

Do góry