Ocena brak

Dyplomatyczne sposoby rozwiązywania sporów

Autor /Arnold Dodano /24.07.2011

Środki dyplomatyczne; państwa uczestniczące w sporze współdziałają w załatwieniu sporu zachowując dla siebie aż do ostatniej fazy trwania sporu możność podjęcia ostatniej decyzji. Rokowania bezpośrednie (negocjacje); proces, w trakcie którego państwa starają się usunąć różnicę zdań w drodze wymiany poglądów w celu osiągnięcia porozumienia.

Rokowania bezpośrednie mają te przewagę nad środkami dyplomatycznymi, że strona uznająca roszczenie drugiej strony nie czuje, że narzucono jej określoną decyzję, gdyż sama zgodziła się na proponowane rozwiązanie. Rokowania bezpośrednie rzadko kończą się uznaniem w całości przez jedną ze stron roszczeń drugiej strony. Rokowania bezpośrednie są najczęściej stosowanym środkiem. Za jedną z form rokowań uważa się także konsultacje. Dobre usługi i mediacja, czyli pośrednictwo; są procedurą pomocniczą, która ułatwia rokowania bezpośrednie między stronami i nawiązuje je w razie zerwania.

Przy dobrych usługach państwo udzielające jej dąży do ułatwienia stronom, zerwanych rokowań, doprowadza je do stołu obrad, jest pośrednikiem w rozmowach przedwstępnych, ale samo nie bierze udziału w rokowaniach, kieruje nimi, daje propozycje załatwienia sporu. Funkcja mediatora może polegać na ujęciu w swoje ręce, za zgodą stron, inicjatywy w toku rokowań, na dyskutowaniu ze stronami. Mediatorami mogą być państwa i osoby fizyczne. Komisje badań; w przypadku, gdy w rokowaniach między stronami powstaje różnica zdań, co do stanu faktycznego, strony mogą powoływać komisję badań (inaczej komisję śledczą) w celu wyjaśniania kwestii spornej.

Komisja taka sporządza sprawozdanie, zwykle jest to punkt wyjścia do dalszych rokowań. Koncyliacja; jest to procedura pojednawcza. Komisja koncylacyjna sama formułuje propozycję załatwienia sporu bez udziału stron sporu. Jest to przedłożenie propozycji rozwiązań jakie w takiej sytuacji są możliwe. Stosuje się gdy strony nie chcą odwołać się do audytorium lub gdy jedna strona jest silniejsza a druga słaba i się boi.

Podobne prace

Do góry