Ocena brak

Dydaktyka jako dyscyplina naukowa

Autor /WalentyII Dodano /06.01.2012

- podstawowe pojęcie dydaktyki

Dydaktyka to nauka o nauczaniu i uczeniu się, gdzie wypracowane są różne systemy dydaktyczne.

- związek dydaktyki z innymi dyscyplinami pedagogicznymi oraz naukami pokrewnymi

Dydaktyka wiąże się z innymi dyscyplinami pedagogicznymi, takimi jak:

 • pedagogika ogólna - (ujmuje człowieka jako funkcjonalną całość)

 • teoria wychowania - (moralnego, społecznego, fizycznego, estetycznego)

 • pedagogika specjalna (surdopedagogika, tyflopedagogika, oligofrenopedagogika, pedagogika terapeutyczna, pedagogika resocjalizacyjna)

 • andragogika - (teoria oświaty dorosłych);

 • pedeutologia - (nauka dotycząca nauczyciela);

 • teoria systemów oświatowych

 • pedagogika porównawcza - (analiza systemów oświatowych róznych krajów w powiazaniu z ich społecznym i ekonomicznym rozwojem),

 • pedagogika społeczna - (zajmujaca się problematyka srodowiskowych uwarunkowań procesów wychowania)

 • pedagogika kształcenia zawodowego

ponieważ wspólnie z nimi tworzy zespół nauk o wychowaniu, istocie, celach, treściach metodach, środkach i formach organizacji procesów wychowawczych.

Współpracuje także z naukami pokrewnymi. Wszystkie nauki uzupełniają się wiedzą, w celu lepszego rozwoju:

- charakterystyka elementów systemu dydaktycznegoElementami systemu dydaktycznego są:

- cele kształcenia- głównym celem kształcenia jest zapewnienie wszystkim uczniom optymalnego rozwoju intelektualnego, cel ten realizowany jest łącznie z celami wychowania , dzięki czemu skierowany jest na formowanie pełnej osobowości ucznia , a nie tylko rozwijanie jego umysłu.

Realizując główny cel kształcenia , nauczyciele realizują cele podrzędne wobec celu głównego.

- treści kształcenia- na treść kształcenia składa się całokształt podstawowych wiadomości i umiejętności z dziedziny nauki , techniki , kultury , sztuki , oraz praktyki społecznej , przewidziany w programie szkolnym.

Treść kształcenia powinna być zgodna z potrzebami społecznymi , zawodowymi i kulturalnymi życia kraju , a także potrzebami poszczególnych osób.

Potrzeby te decydują o doborze treści kształcenia w programach szkół różnych typów i szczebli.

Treść kształcenia powinna być zgodna z wymaganiami naukowymi , oraz przyjętą przez władze oświatowe koncepcją programową.

- metody nauczania- według Wincentego Okonia to „wypróbowany i systematycznie stosowany układ czynności nauczycieli i uczniów, realizowanych świadomie w celu spowodowania złożonych zmian w osobowości uczniów”. Dobieranie sposobów pracy z młodzieżą i dziećmi powinno być uzależnione od pewnych czynników tj. od wieku uczniów, właściwości przedmiotów nauczania oraz celów i zadań jakie mają być realizowane. - formy organizacyjne uczenia- formy kształcenia uzależnione są od celi i zadań kształcenia, liczby uczniów objętych nauczaniem uczniów, od właściwości przedmiotów, których nauczamy a także miejsca i czasu pracy oraz wyposażenia w pomoce naukowe. Formy nauczania wskazują na to jak organizować pracę, w zależności od tego kto, gdzie i kiedy oraz w jakim celu ma być kształcony. Formy nauczania możemy podzielić w zależności od różnych kryteriów tj. liczby uczniów, miejsca uczenia, czasu prowadzonych zajęć. W związku z tym możemy wyróżnić:

 • nauczanie jednostkowe

 • nauczanie zbiorowe

 • zajęcia szkolne

 • zajęcia pozalekcyjne

Podobne prace

Do góry