Ocena brak

Dychawica oskrzelowa

Autor /olega Dodano /03.01.2013

dychawica oskrzelowa; astma oskrze­lowa; przewlekła choroba, w któ­rej dominuje duszność występująca napadowo lub przewlekle, spowodo­wana rozlanym zwężeniem małych oskrzeli w wyniku ich skurczu, ob­rzęku błony śluzowej i patologicz­nego wydzielania gęstego, lepkiego śluzu. Wyróżnia się d. o. alergiczną (zewnątrzpochodną) i zespoły dy­ch a wic ze (d. wewnątrzpochodna). Objawy d. o. alergicznej są spowodowane działaniem na oskrzela media­torów reakcji alergicznej, uwalnianych z komórek tucznych po kontakcie osób uczulonych z alergenami, naj­częściej inhalacyjnymi (np. alergeny kurzu domowego, pyłów organicznych pochodzenia zwierzęcego lub roślin­nego itp). Objawy d. zewnątrzpochod-nej są wywołane przez czynniki infek­cyjne (d. bakteryjna) i inne (d. wysił­kowa, aspirynowa) znane i nie znane. Patomechanizm objawów w d. ze-wnątrzpochodnej jest zwykłe nie zna­ny. W d. oskrzela wykazują nadre-aktywność i reagują skurczem na działanie wielu czynników (histamina, drażniące pary i gazy, zimno itp.). Napady duszności występują z różną częstością; w okresach międzynapadowych nie stwierdza się zmian lub obserwuje się przewlekły stan spastyczny oskrzeli, różnie tolerowany przez chorych. Stan dychawiczy, napad d., który nie ustępuje po podaniu bronchodilatatorów, stan zagrażający życiu. Obturacja w d. jest bezpośrednią przyczyną hipoksemii z dołączającą się hiperkapnią, a w dalszym prze­biegu sprzyja rozwojowi rozedmy płuc. Rokowanie w d. jest zawsze poważne, a wyniki leczenia są niepewne. Leczenie polega na eliminacji alergenu, próbach swoistego odczulania w d. alergicznej, podawaniu leków stabilizujących ko­mórkę tuczną (Intal itp.), bronchodila­tatorów i kortykoterapii. W okresach dobrego stanu ogólnego prowadzi się rehabilitację czynnościową, psycho­terapię. Chorzy na d. o. wymagają dobrych warunków klimatycznych. Praca w zapyleniu, w powietrzu za­nieczyszczonym parami i gazami oraz w złych warunkach atmosferycznych jest przeciwwskazana, palenie tytoniu powinno być zabronione.

Podobne prace

Do góry