Ocena brak

Duże systemy sterujące ruchem

Autor /Benek Dodano /31.01.2012

W pamięci centralnej jednostki sterującej takie­go systemu przechowywane są różne programy działania sygnalizacji^ przystosowane do różnych warunków drogowych. Zostały one zaprojekto­wane dla większości bardziej prawdopodobnych rozkładów natężenia mchu w obsługiwanym regio­nie. Komputer steruje podległymi mu sygnaliza­torami zgodnie z wybranym programem. Wyboru dokonuje maszyna bądź operator - człowiek jest często lepszy. Do operatora lub komputera spły­wają cały czas dane o natężeniu ruchu drogowego na poszczególnych ulicach. Gdy ulegają one zmia­nie, program zostaje również zmieniony, tak by jak najlepiej odpowiadał nowym warunkom. Operator często może oglądać sytuację panującą na wybra­nych ulicach na specjalnych ekranach.
Komputer sterujący nie tylko przesyła sygnały do poszczególnych sygnalizatorów, lecz jedno­cześnie sprawdza, czy wszystkie elementy działa­ją poprawnie. Pozwala to na zminimalizowanie czasu potrzebnego do usunięcia awarii i związanej z tym dezorganizacji mchu. Operator systemu może w pewnych wypadkach wpływać na działanie prog­ramu, wprowadzając priorytety na wybranych tra­sach. Dzięki temu można na przykład umożliwić szybsze dotarcie karetkom pogotowia do miejsca wypadku. Operator wybiera jedną z wielu moż­liwych tras, dla których możliwe jest ustalenie prio­rytetu, i włącza zielone światło, gdy karetka zbli­ża się do danego skrzyżowania. Priorytety mogą być wprowadzone również dla nieuprzywilejowanych pojazdów, gdy wystąpią niecodzienne warunki ruchu, na przykład zablokowanie którejś z waż­nych dróg wskutek wypadku.
Z sygnalizatorów do jednostki centralnej prze­syłane są również sygnały, na podstawie których budowana jest mapa stanu wszystkich sygnaliza­torów w rejonie. Oprócz tego komputer otrzymu­je informacje z rozmieszczonych w rejonie czuj­ników natężenia ruchu. Na ich podstawie można określać strefy zagęszczenia i przestojów.

Podobne prace

Do góry