Ocena brak

Drogi wszczynania postępowania przed TK

Autor /Rudolf21 Dodano /13.12.2011

  • Wniosek w sprawie zbadania zgodności danego aktu normatywnego z konstytucją, ustawą lub ratyfikowaną umową międzynarodową – musi on odpowiadać wymogom pisma procesowego, zawierać wskazanie organu, który wydał zakwestionowany akt prawny, określenie zakwestionowanego aktu prawnego lub jego części, sformułowanie zarzutu, uzasadnienie postanowionego zarzutu, z powołaniem dowodów na jego poparcie,

  • Pytanie prawne – może być zadane przez każdy sąd; wymagania są takie same jak w przypadku wniosku; pytanie prawne dotyczy zgodności przepisu prawnego, który ma stać się podstawą orzeczenia sądowego w konkretnej sprawie,

  • Skarga konstytucyjna – jest to szczególny środek prawny pozwalający jednostce (i innym podmiotom praw i wolności konstytucyjnych) na zwrócenie się do TK o zweryfikowanie ostatecznych rozstrzygnięć władz publicznych, o ile rozstrzygnięcia te naruszają konstytucyjnie zagwarantowane prawa bądź wolności skarżącego*.

* Przedmiotem zarzutu może być tylko konkretnie określona ustawa lub inny akt normatywny (konkretnie określony przepis) i to tylko taki, który był podstawą ostatecznego rozstrzygnięcia w sprawie, na której tle wniesiono skargę. Przedmiotem zastrzeżenia nie może być brak przepisu (luka w prawie). Wniesienie skargi jest dopuszczalne w terminie 3 miesięcy od doręczenia skarżącemu prawomocnego wyroku, ostatecznej decyzji lub innego ostatecznego rozstrzygnięcia.

Podobne prace

Do góry