Ocena brak

Droga sądowa - Sąd pracy

Autor /Walter Dodano /07.12.2011

W sprawach z zakresu prawa pracy obowiązują dwie zasady postępowania:

- zasada szybkości rozpatrywania sporów,

- zasada uprzywilejowania pracownika.

Sad ma obowiązek prowadzić spór pracowniczy w taki sposób, aby jego rozstrzygniecie, a termin rozprawy powinien byc wyznaczony, aby od daty zakonczenia czynnosci wyjasniajacych nie uplynelo wiecej niz dwa tygodnie, chyba ze istnieja przeszkody nie dajace sie usunac. W sprawach z zakresu prawa pracy nie stosuje się przepisów ograniczających dopuszczalność dowodu ze świadków i z przesłuchania stron. Sąd wydając wyrok w sprawie istnienia stosunku pracy nie może oddalić powództwa tylko na podstawie, ze powód nie udowodnił wszystkich faktów niezbędnych do takiego ustalenia sad prowadzi postępowanie dowodowe z urzędu. Pracownik dochodzący roszczeń ze stosunku pracy nie ma obowiązku uiszczenia opłat sadowych. Uznając wypowiedzenie za bezskuteczne sad na wniosek pracownika może w wyroku nałożyć na pracodawcę obowiązek dalszego zatrudnienia pracownika do czasu prawomocnego rozpoznania sprawy.

Działanie związków zawodowych na rzecz pracownika w postępowaniu przed sadem pracy:

- wszczęcie postępowania przez ten podmiot na rzecz pracownika w indywidualnej sprawie ze stosunku pracy,

- wstąpienie związków do toczącego się postępowania sadowego, wszczętego przez pracownika,

- przedstawienie sadowi pracy poglądu przez związek zawodowy nieuczestniczący w sprawie, pogląd może być wyrażonym z inicjatywy związku lub na wniosek sadu.

Szczególne uregulowania dotyczące sadowego postępowania w sprawach ze stosunku pracy po to, aby ułatwić pracownikowi dochodzenie roszczenia i zwiększenia ochrony jego praw przez odformalizowanie postępowania. Sprawy o roszczenia ze stosunku pracy rozstrzygają sady powszechne. Sady okręgowe rozpoznają środki odwoławcze do orzeczeń sadów rejonowych. Środki odwoławcze od orzeczeń sadów okręgowych, wydanych w I instancji rozpoznają sady apelacyjne.

Rozpoznanie spraw w sadach powszechnych odbywa się z udziałem ławników ludowych z zachowaniem zasady równości stron i zapewnieniem stronom prawa do obrony i odwołania się do sadu wyższej instancji. Od wyroku sadu I instancji przysługuje apelacja. Apelacje od wyroku sadu rejonowego rozpoznaje sad okręgowy, a od wyroku sadu okręgowego jako sad I instancji sad apelacyjny. Apelacje wnosi się do sadu, który wydal zaskarżony wyrok, w terminie czternaście dni od dnia doręczenia stronie skarżącej wyroku z uzasadnieniem. Orzeczenia w sprawach pracowniczych powinny być wydane zgodnie z prawem.

Jeżeli postępowanie jest przeprowadzone nieprawidłowo orzeczenia mogą być wzruszone środkiem nadzwyczajnym, jakim jest kasacja. Kasacja do Sadu Najwyższego przysługuje od wyroku lub postanowienia wydanego przez Sad II instancji i kończącego postępowanie w sprawie. Podstawa kasacji jest naruszenie prawa materialnego przez bledną jego wykładnie, oraz naruszenie przepisów postępowania. Skarga kasacyjna nie przysługuje w sprawach o świadczenia, których wartość przedmiotu sporu jest niższa niż 5000 zł a w sprawach gospodarczych niższa niż 10000zl, o określenie składek na ubezpieczenie społeczne, a także świadectwa pracy i roszczeń z tym związanych.

Podobne prace

Do góry