Ocena brak

Dowody i postępowanie wyjaśniające - System środków dowodowych: Przesłuchanie stron a oświadczenie stron

Autor /Antek Dodano /16.08.2011

Przesłuchanie- jest to środek dowodowy posiłkowy, dopuszczalny w postępowaniu w ostateczności. Ocena potrzeby przeprowadzenia przesłuchania pozostawiona jest organowi. Przy czym jest ona ograniczona zasadą prawdy obiektywnej.

W op. Organ może wykorzystać ten środek dowodowy, jeżeli strona wyrazi zgodę w sposób nie budzący wątpliwości i w formie pisemnej.

W przypadku, gdy strona nie ma zdolności do czynności prawnych, organ może przesłuchać jej przedstawiciela, a gdy stroną w postępowaniu jest jednostka organizacyjna organ może przesłuchać jej przedstawiciela ustawowego lub statutowego.

Do przesłuchania stosuje się przepisy o świadkach (z wyjątkiem przepisów o środkach przymusu). Strona jest obowiązana stawić się na wezwanie organu orzekającego, przy czym op. Stwierdza, że organ może nałożyć na stronę karę porządkową., nawet, gdy odmowa strony jest bezzasadna. Forma przesłuchania może być pisemna lub ustna w formie protokołu.

Wyjaśnienie- należy je odróżnić od przesłuchani. Nie jest ono środkiem dowodowym. Dotyczy jedynie przedstawienia przez stronę stanu faktycznego sprawy wymagającego udowodnienia.

Przesłanki przesłuchania:

  • Wyczerpanie innych środków dowodowych lub ich brak. Przesłuchanie jest tutaj dopuszczalne tylko w wypadku, gdy organ orzekający nie ma możliwości ustalenia stanu faktycznego za pomocą innych środków dowodowych.

  • Istnieją fakty istotne dla rozstrzygnięcia sprawy. Przesłuchanie jest tutaj dopuszczalne, jeżeli organ orzekający nie ma możliwości wyjaśnienia istotnych dla sprawy okoliczności, bez których nie można ustalić stanu faktycznego sprawy zgodnego z rzeczywistością.

Oświadczenie- jest podstawom środkiem dowodowym. Strona składa oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania. Przed odebraniem oświadczenia organ uprzedza stronę o odpowiedzialności za fałszywe zeznania. Jest to przesłanka do pociągnięcia do odpowiedzialności karnej.

Przesłanki oświadczenia:

Jeżeli oświadczenie nie budzi w ocenie organu wątpliwości, co do zgodności z rzeczywistym stanem rzeczy, to te okoliczności faktyczne lub prawne nie wymagają dowodu

Podobne prace

Do góry