Ocena brak

Dowody i postępowanie wyjaśniające - System środków dowodowych: Opinie biegłych

Autor /Antek Dodano /16.08.2011

Biegły- osoba fizyczna powołana do udziału w postępowaniu dotyczącym innego podmiotu w celu wydania opinii w danej sprawie ze względu na posiadaną wiedzę fachową w tej dziedzinie.

Przesłanki zdolności do występowania w postępowaniu w charakterze biegłego:

- Przesłanki pozytywne- posiadanie wiadomości specjalnych.

- Przesłanki negatywne- utrata zdolności na skutek ich wystąpienia.

1. Istnieje określony związek biegłego z daną sprawą będący podstawą wyłączenia biegłego. Biegły podlega wyłączeniu od udziału w postępowaniu w sprawie, w której:

- Jest stroną lub jest ze stroną w stosunku prawnym powodującym wpływ wyniku sprawy na jego prawa i obowiązki;

- Stroną jest jego współmałżonek, krewny lub powinowaty do II stopnia;

- Stroną jest osoba związana z nim z tytułu przysposobienia pozostająca pod jego opieka lub kuratelą;

- Już był świadkiem, biegłym, przedstawicielem strony lub osób z nim spokrewnionych;

- Uczestniczył w wydaniu decyzji organu niższej instancji, która została zaskarżona;

- Jego udział był powodem wdrożenia przeciw niemu dochodzenia służbowego, postępowania dyscyplinarnego lub karnego;

- Stroną jest jego przełożony służbowy.

2. Występują okoliczności powodujące utratę zdolności do wystąpienia w charakterze świadka (zgodnie z art. 82), tj. biegłym nie może być osoba, która jest niezdolna do spostrzegania lub komunikowania swoich spostrzeżeń oraz osoba zobowiązana do zachowania tajemnicy państwowej i służbowej, (o ile nie jest zwolniona z tego obowiązku) i duchowni.

Biegły nie może odmówić wydania opinii, zaś wykonanie tego obowiązku jest zagwarantowane sankcją. Od wydania opinii biegły może być zwolniony przez organ administracyjny, tylko w przypadku zaistnienia przyczyn, które uprawniają świadków do odmowy zeznań lub odpowiedzi na pytania

Do góry