Ocena brak

Dowody i postępowanie wyjaśniające - ŚRODKI DOWODOWE W ORDYNACJI PODATKOWEJ

Autor /Antek Dodano /16.08.2011

Opierają się na podobnych założeniach, jak postępowanie dowodowe z Kodeksu postępowania administracyjnego.

Dowodem mogą być w szczególności księgi podatkowe oraz inne dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych oraz materiały i informacje zebrane w wyniku oględzin (art. 181 op.). Dowodami w postępowaniu podatkowym są również: deklaracje, które zgodnie z przepisami prawa podatkowego zostały złożone przez stronę, informacje podatkowe, inne dokumenty zgromadzone w toku czynności sprawdzających lub kontroli podatkowej. Dowodem może być także informacja sporządzona przez bank na pisemne żądanie naczelnika urzędu skarbowego. Sporządzenie takiej opinii jest obowiązkiem banku, co ściśle jest określone w art. 182 § 1 op.:

- Posiadanych rachunków bankowych lub rachunków oszczędnościowych, liczby tych rachunków, a także obrotów i stanów tych rachunków,

- Posiadanych rachunków pieniężnych lub rachunków papierów wartościowych, liczby tych rachunków, a także obrotów i stanów tych rachunków,

- Zawartych umów kredytowych lub umów pożyczek pieniężnych, a także umów depozytowych,

- Nabytych za pośrednictwem banków akcji Skarbu Państwa lub obligacji Skarbu Państwa, a także obrotu tymi papierami wartościowymi,

- Obrotu wydawanymi przez banki certyfikatami depozytowymi lub innymi papierami wartościowymi.

Organ podatkowy jest obowiązany zebrać i w sposób wyczerpujący rozpatrzyć cały materiał dowodowy (art. 187 § 1 op.). Organ podatkowy może w każdym stadium postępowania zmienić, uzupełnić lub uchylić swoje postanowienie dotyczące przeprowadzenia dowodu, (art. 187 § 2 op.). Ordynacja podatkowa nie wymaga dowodu w stosunku do faktów powszechnie znanych oraz faktów znanych z urzędu (art. 187 § 3 op.).

W postępowaniu podatkowym strona może żądać przeprowadzenia dowodu, a organ podatkowy uwzględni to, jeżeli przedmiotem dowodu są okoliczności mające znaczenie dla sprawy, chyba, że okoliczności te stwierdzone są wystarczająco innym dowodem.

Zgodnie z art. 189 § 1 op. organ podatkowy może wyznaczyć stronie termin do przedstawienia dowodu będącego w jej posiadaniu. Termin ten nie może być krótszy niż 3 dni i powinien uwzględniać charakter dowodu oraz stan postępowania.

Stwierdzenie przez organ podatkowy czy dana okoliczność została udowodniona powinno nastąpić na podstawie zebranego materiału dowodowego, (art. 191 op.). Konieczne jest jednak wypowiedzenie się strony, co do przeprowadzonych dowodów.

Podobne prace

Do góry