Ocena brak

DOWÓD OSOBISTY JAKO DOKUMENT TOŻSAMOŚCI

Autor /Olgierd Dodano /30.12.2011

Osoba będąca obywatelem polskim i zamieszkała w RP jest obowiązana posiadać dowód osobisty:

od ukończenia 18 roku życia,

od ukończenia 15 roku życia, jeżeli pozostaje w stosunku pracy lub nie zamieszkuje wspólnie z osobami, pod których władzą rodzicielską lub opieką się znajduje albo nie pozostaje pod władzą rodzicielską lub opieką.

Osoba będąca obywatelem polskim ma prawo otrzymać dowód osobisty od ukończenia 13 roku życia. Dowód osobisty jest ważny 10 lat od daty jego wydania, a w przypadku gdy dowód osobisty wydano osobie poniżej 18 roku życia ten termin wynosi 5 lat, a w przypadku wydania dowodu osobistego osobie, która ukończyła 65 rok życia termin ten jest nieoznaczony jeśli ta osoba tego chce. Dowód osobisty wydaję się po uiszczeniu opłaty. W dowodzie osobistym zamieszcza się:

nazwisko i imię (imiona) oraz imiona rodziców i nazwisko rodowe,

datę i miejsce urodzenia,

adres miejsca zameldowania na pobyt stały, a w razie jego braku – zameldowania na pobyt czasowy trwający ponad dwa m-ce; w przypadku braku zameldowania na pobyt stały lub czasowy trwający ponad dwa m-ce, danych o adresie nie zamieszcza się,

płeć, wzrost w cm i kolor oczu,

numer ewidencyjny PESEL,

nazwę organu wydającego, datę wydania oraz termin ważności dowodu osobistego,

zawiera również zdjęcie i podpis jego posiadacza.

Posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek wymienić ten dokument w razie:

zmiany danych, które zamieszcza się w dowodzie osobistym,

uszkodzenia dowodu osobistego lub zaistnienia innej okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości osoby,

upływ terminu ważności dowodu osobistego.

Osoba, która utraciła dowód osobisty, jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym właściwy organ gminy. Organ ten wydaje zaświadczenie o utracie dowodu osobistego, ważne do czasu wydania nowego dokumentu. W przypadku, gdy odnajdzie się dowód należy zawiadomić o tym organ gminy, również w przypadku gdy wydał on już nowy dowód osobisty. Dowód osobisty podlega obowiązkowi zwrotu w razie utraty obywatelstwa polskiego lub zgonu posiadacza dowodu osobistego, obowiązek ten ciąży na osobach obowiązanych do zgłoszenia zgonu.

Dowód osobisty wydaje wójt, burmistrz lub Prezydent miasta właściwy według miejsca pobytu stałego danej osoby, a w razie braku takiego miejsca według ostatniego miejsca pobytu stałego. Gdy nie można ustalić właściwości miejscowej organu dowód osobisty wydaje organ gminy właściwy dla obszaru dzielnicy Śródmieście w m.st. Warszawie.

Kto zbywa własny lub cudzy dokument tożsamości, podlega karze pozbawienia wolności do lat dwóch, ograniczenia wolności lub grzywny. Natomiast kto kradnie lub przywłaszcza sobie taki dokument podlega karze do 3 lat pozbawienia wolności. Tej samej karze podlega ten kto bezprawnie przewozi, przenosi lub przesyła za granicę dokument tożsamości. Kto:

uchyla się od obowiązku posiadania lub wymiany dowodu osobistego,

zatrzymuje cudzy dowód osobisty,

nie zwraca dowodu osobistego w razie utraty obywatelstwa polskiego,

nie zawiadamia o znalezieniu dowodu osobistego

podlega karze ograniczenia wolności do 3 m-cy albo karze grzywny.

Podobne prace

Do góry