Ocena brak

DOWDING HUGH CASWELL TREMENHEERE (1882-1970) - generał

Autor /aniol Dodano /23.02.2011

Brytyjski oficer, głównodowodzący brytyjskim lotnictwem myśliwskim, odegrał istotną rolę w sprawnym i skutecznym kierowaniu powietrz-ną obroną w czasie bitwy o *Anglię w 1940 r. W czasie I wojny światowej był oficerem artylerii, po jej zakończe­niu przeniesiono go do korpusu lotniczego (Royal Flying Corps). W okresie międzywojennym był członkiem organizacji zarządzającej siłami powietrznymi (Air Council).

Doskonale rozumiał ducha czasu i był świadom wymagań, jakim bę­dą musiały sprostać samoloty my­śliwskie. Gdy w 1936 r. stanął na czele utworzonego wówczas Do­wództwa Lotnictwa Myśliwskiego (Fighter Command), zaczął ener­gicznie popierać budowę nowych samolotów myśliwskich *Hurricane i *Spitfire oraz rozwój *radaru. W czasie bitwy o Anglię potrafił stworzyć skuteczny system obrony, który umożliwił Brytyjczykom zwy­cięstwo. 24 listopada 1940 r. zwol­niono go ze stanowiska głównodo­wodzącego, co prawdopodobnie by­ło bezpośrednim następstwem złej obrony powietrznej *Coventry w czasie nalotu niemieckich bom­bowców. Jak sam powiedział, o dy­misji dowiedział się podczas rozmo­wy telefonicznej. Przez kilka następnych miesięcy usiłowano zna­leźć dla niego spokojną posadę, ale nie zyskało to uznania Dowdinga, który w listopadzie 1942 r., na wła­sną prośbę, przeszedł na emeryturę.

Podobne prace

Do góry