Ocena brak

Doświadczenie czynnikowe

Autor /Wilhelm2 Dodano /16.12.2011

Wykonanie pewnego zjawiska w warunkach kontrolowanych oraz obserwowanie tego zjawiska pod wpływem poziomów badanego czynnika lub wielu czynników.

Przykład:

Test istotności – test skonstruowany w ten sposób, że pomijamy problem błędu II, a jedynie ustalamy poziom istotności, czyli prawdopodobieństwo błędu I rodzaju.

Charakterystyka liczb zmiennych:

  • Średnia (wartość oczekiwana, czasem nie jest realizowana) – jest średnią z nieskończenie wielu możliwych realizacji zmiennych losowych, można ją oszacować na podstawie danych eksperymentalnych.

Średnia arytmetyczna z wyników arytmetycznych jest oszacowaniem średniej populacyjnej. Wartością oczekiwaną średniej arytmetycznej jest średnia populacji.

Błąd standardowy średniej z próby - miara szacowania dokładności średniej z populacji. Im mniejsza wariancja, tym dokładność szacowania rośnie.

Im większa liczebność próby, tym wariancja średniej arytmetycznej zmniejsza się.

  • Odchylenie standardowe (do oceny zmienności zmiennej)pierwiastek z wariancji. Średnie odchylenie wartości zmiennej losowej od jej średniej. Liczba charakteryzująca rozrzut zbioru wokół średniej.

Elementy filozofii statystycznej

Czynnik - przyczyna

Cecha ilościowa - zmienna zależna obrazuje wyniki doświadczenia

Poziom czynnika (obiekt) - trzeba ustalić konkretne parametry

Doświadczeniepostępowanie zmierzające do zaistnienia pewnego zjawiska w warunkach kontrolowanych oraz zebranie danych o jego przebiegu i wynikach końcowych.

Jednostka doświadczalna - umówiony element materialny, ustalona liczba surowca. Nie są one identyczne.

Rozkład normalnyprzekształcenie liniowe zmiennej o rozkładzie normalnym

Podobne prace

Do góry