Ocena brak

DORĘCZANIE PISM

Autor /Wasyl515 Dodano /09.12.2011

Art. 144- organ podatkowy doręcza pisma za pokwitowaniem przez pocztę, swoich pracowników lub przez osoby uprawnione na podstawie odrębnych przepisów. W przypadku gdy organem podatkowym jest W/B/P, pisma doręczać może sołtys za pokwitowaniem

Art. 145 §1,2 Pisma doręcza się stronie, a gdy strona działa przez przedstawiciela temu przedstawicielowi.

Jeżeli strona ustanowiła pełnomocnika, pisma doręcza się pełnomocnikowi.

Art. 147 §1W razie wyjazdu za granicę na okres co najmniej 2 miesięcy strona zobowiązana jest do ustanowienia p

pełnomocnika do spraw doręczeń.

§ 3 ustanowienie pełnomocnika do spraw doręczeń zgłaszane jest organowi podatkowemu właściwemu w tej sprawie .

Podobne prace

Do góry