Ocena brak

Dopuszczalność rozwiązania stosunku pracy z wyboru

Autor /Fabian Dodano /22.12.2011

Stosunek pracy z wyboru rozwiązuje się z wygaśnięciem mandatu. To rozwiązanie nie ma cech wygaśnięcia stosunku pracy. Następuje, bowiem z mocy przepisów prawa w razie zaistnienia zdarzenia ogólnie określonego jako wygaśnięcie mandatu. Nie jest to czynność prawna podjęta z zamiarem zakończenia stosunku pracy. Wygaśnięcie mandatu jest natomiast skutkiem różnych pod względem charakteru zdarzeń prawnych. Do przesłanek wygaśnięcia mandatu zaliczamy:

- odmowa złożenia ślubowania

- pisemne zrzeczenie się mandatu

- utrata prawa wybieralności lub brak tego prawa w dniu wyborów

- naruszenie ustawowych zakazów łączenia funkcji wójta z wykonywaniem funkcji lub prowadzenia działalności gospodarczej, określonych w odrębnych przepisach

-odwołanie w drodze referendum.

Podobne prace

Do góry