Ocena brak

Domy pomocy społecznej dla ludzi starszych

Autor /olega Dodano /03.01.2013

domy pomocy społecznej dla ludzi starszych; przyjmują na stały pobyt te osoby, które ze względu na wiek, choroby, sytuację życiową, warunki rodzinne, materialne i mieszkaniowe nie mogą pozostawać w dotychczaso­wym środowisku. Obecnie tą formą pomocy może być objętych około 1% osób w wieku powyżej 65 lat. Około jednej trzeciej miejsc w d. p. społecz­nej przypada na domy rencistów, do których kieruje się osoby stare jeszcze zdolne do samoobsługi w zakresie ubierania się, przyjmowania posiłków i z zachowaną sprawnością umysłową. Pozostałe dwie trzecie miejsc są przeznaczone dla przewlekle chorych. Domy dla przewlekle chorych mają strukturę szpitalną, gdyż przebywają w nich osoby z dużym stopniem upośledzenia fizycznego, jak również i otępienia starczego. Osoby psychicz­nie chore są kierowane do zakładów dla psychicznie przewlekle chorych. W do­mach rencisty świadczone są takie usługi, jak: całodzienne wyżywienie, sprzątanie i pranie, a także ułatwia się usługi fryzjerskie. Zapewniona jest również opieka pielęgniarska stała i lekarska w razie choroby, zajęcia rehabilitacyjne i świetlicowe. W d. p. społecznej przeznaczonych dla prze­wlekle chorych znajdują się gabinety rehabilitacji zatrudniające specjalistów rehabilitacji ruchowej, techników kinezyterapii, fizykoterapii, terapii zajęciowej. Oprócz lekarzy zatrudnio­nych w systemie całodobowym bywają zatrudniani psycholodzy. Zachowanie właściwej pogodnej atmosfery w d. p. społecznej jest sprawą niełatwą. Nie­zbędna jest odpowiednia organizacja życia codziennego pensjonariuszy i ich aktywizacja, do czego przyczynia się w dużej mierze możliwość korzystania z codziennych ćwiczeń fizycznych i zajęć rehabilitacyjnych. Nade wszystko jednak potrzebne jest właściwe, umie­jętne i serdeczne podejście całego personelu zatrudnionego w d. p. spo­łecznej.

Podobne prace

Do góry