Ocena brak

Domniemanie związane z posiadaniem

Autor /Leonard Dodano /02.12.2011

- domniemanie posiadania samoistnego ten kto faktycznie włada rzeczą jest posiadaczem samoistnym, wynika z tego, że ten kto wykonuje faktyczne władztwo jest posiadaczem i że posiadanie ma charakter samoistny

- domniemanie zgodności posiadania z prawem – z faktu posiadania domniemywa się, że jest ono zgodne z prawem. Odnosi się to również do posiadania przez poprzedniego posiadacza.

- Domniemanie ciągłości posiadania – oznacza to, że wystarczy wykazać wykonywanie posiadania w różnych momentach aby przyjąć ciągłość posiadania, między tymi momentami. Niemożność posiadania wywołana przez przeszkodę przemijającą nie przerywa posiadania natomiast posiadanie przywrócone traktuje się za nieprzerwane – ma to znaczenie przy zasiedzeniu

- Domniemanie dobrej wiary posiadacza – gdy ustawa uzależnia skutki prawne od dobrej lub złej wiary. Domniemywa się istnienie dobrej wiary.

Podobne prace

Do góry