Ocena brak

Dokumentacja logopedyczna

Autor /Xawery Dodano /27.07.2011

Diagnoza

Warunkiem prawidłowego przebiegu korekcji jest właściwa diagnoza od ustalenia której rozpoczynamy pracę z dzieckiem. Badania prowadzone z dzieckiem powinny dostarczyć logopedzie informacji dotyczących:

a. stanu ogólnej motoryki dziecka ze szczególnym uwzględnieniem motoryki narządów artykulacyjnych

b. stanu słuchu fonetyczno- fonematycznego, który w korelacji wad artykulacyjnych posiada istotne znaczenie

c. aktualnego stanu mowy dziecka (dźwięki artykułowane, budowanie tekstu, mówienie- nadawanie, zdolności rozumienia- odbioru)

Badanie te pozwalają logopedzie ustalić rodzaj dominującej wady, czy zespołu wad.

Pozwalają także na ustalenie przyczyn występujących u dziecka zaburzeń mowy.

d. Wywiad środowiskowy- powinien dostarczyć informacji o rozwoju psychofizycznym dziecka ( o przebytych chorobach, zaburzeniach i wadach rozwojowych mogących mieć wpływ na powstanie zaburzeń mowy, oraz o rozwoju mowy dziecka od urodzenia)

e. Lista osób zakwalifikowanych do ćwiczeń logopedycznych

f. Ramowy plan pracy logoterapeutycznej

g. Karty mowy (diagnostyczne) do których notuje się wyniki badań oraz rodzaje ćwiczeń.

h. Dzienniczek lub zeszyt prowadzony przez każde dziecko, w którym logopeda notuje ćwiczenia zalecane do utrwalenia w domu- co jest ważnym ogniwem współpracy z rodzicami dziennik zajęć

i. Taśmoteka- ważna dla kontroli postępów dziecka , nagrania stanowią wartość dokumentu

1. Karta logopedyczna

2. Ankieta- wywiad

3. Karta diagnostyczna

4. Karta badania motoryki artykulacyjnej

5. Układanka do karty logopedycznej przeznaczona do dzieci dyslalicznych

6. układanka do karty logopedycznej dla dzieci z wadą słuchu.

7. teksty do pisania ze słuchu i badania technik czytania

8. karta wymowy

Do góry