Ocena brak

DOKUMENTACJA IMPORTU

Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013

Zbiór dokumentów obejmujący co najmniej: umowy (kontrakty) bezpośrednio zawarte z dostawcą zagranicznym lub z pośrednikiem; faktury handlowe; dowody odprawy celnej (SAD) Deklaracje Intrastat; rejestry dostaw importowych; dowody przyjęcia importowanych towarów do magazynu importera; dokumenty transportowe i spedycyjne oraz ubezpieczeniowe.

Podstawowymi dokumentami przy transakcjach importowych są faktura handlowa oraz dokument SAD. Faktura jest wystawiana w języku obcym (język kontraktu). Musi ona zawierać elementy dodatkowe wymagane dla faktur zagranicznych, określone przepisami zarówno kraju eksportu, jak i importu. Oryginał faktury jest podstawowym dokumentem dołączanym do zgłoszenia celnego w celu ustalenia wartości celnej towaru. Oryginał faktury stanowi także postawę zaewidencjonowania operacji gospodarczej dotyczącej importu. Aby odzyskać oryginał faktury z urzędu celnego, należy do dokumentów SAD dołączyć kopię lub kserokopię faktury i wpisać w odpowiednim miejscu dokumentu SAD żądanie zwrotu oryginału. Faktura handlowa wystawiana jest w walucie obcej.

Innymi dokumentami stosowanymi w transakcjach zagranicznych, poza fakturą handlową, są: faktura pro forma, która towarzyszy przesyłkom bezpłatnym (np. dostawa w ramach gwarancji części zamiennych); akt darowizny; umowa leasingu.

Dokument SAD zwany jest jednolitym dokumentem administracyjnym. Zgłoszenie celne towarów w formie pisemnej dokonywane jest na formularzu jednolitego dokumentu administracyjnego (formularz SAD) lub na zestawie jednolitego dokumentu administracyjnego (zestaw SAD). Zgłoszenia celnego należy dokonać na odrębnych formularzach lub zestawach SAD, zwanych dalej „dokumentem SAD”, gdy: towary będą objęte różnymi procedurami celnymi. Sposób wypełniania dokumentu SAD określa instrukcja wypełniania i stosowania dokumentu SAD.

Po wniosku SAD należy dołączyć: oryginał faktury handlowej, dokument stwierdzający pochodzenie towaru, specyfikację towarową, jeśli jej funkcji nie spełnia faktura, deklarację wartości celnej, dokument przewozowy, pozwolenie przewozu lub wywozu, zaświadczenie o nadaniu podmiotowi dokonującemu obrotu z zagranicą numeru ewidencyjnego REGON, zaświadczenia Urzędu Skarbowego o wydaniu banderoli podatkowej. Deklaracje Intrastat - od 1 maja 2004 r. w wymianie towarowej z krajami należącymi do Wspólnoty dla firm, które przekaczają progi obrotów określone przez GUS powstał wymóg tworzenia Deklaracji Intrastat, czyli raportów statystycznych informujących o przemieszczaniu towarów między krajami Unii Europejskiej, składane do 10. dnia następnego miesiąca.

Podobne prace

Do góry