Ocena brak

Dokonaj charakterystyki pojęcia wychowanie

Autor /Tristian Dodano /20.12.2011

Wychowanie- oddziaływania organizowane celowo, mające prowadzić do pożądanych zmian w funkcjonowaniu jednostek i grup.

Pomaganie człowiekowi w kształtowaniu siebie w określonych wymiarach tzn. trzech komponenty postawy: behawioralnym intelektualnym oraz emocjonalnym

WYCHOWANIE

to całość wpływów i oddziaływań kształtujących rozwój człowieka i przygotowujących go do życia w społeczeństwie.

Określa się jako:

- świadomy proces oddziaływania człowieka czyli system oddziaływań zmierzających do określonych rezultatów wychowawczych;

- efekt tego procesu czyli zespół ukształtowanych cech.

Rodzaje wychowania:

- naturalne samorzutne, dokonuje się dzięki uczestnictwu dzieci i młodzieży w życiu dorosłych,

- organizowane świadomo i celowo na tle procesu wychowania naturalnego,

- organizowane celowo w specjalnych instytucjach wychowawczych.

Obejmuje ono:

- świadome i celowe oddziaływanie na jednostkę odpowiedzialnych za wychowanie osób;- system wychowania równoległego;

- wysiłki człowieka nad kształtowaniem własnej osobowości.Sfery wychowania:

Wych. Umysłowe- działania kształcące i rozwijające aktywność umysłową, rozwój intelektualny, kształtowanie przekonań i postaw, rozwijanie zainteresowań, zachowań zdolności i uzdolnień;

wych. Moralne- działania mające na celu ukształtowanie postaw moralnych i interpersonalnych, tak, aby tworzyły pewną całość, i były zgodne z przyjętymi normami społecznymi;

wych. Estetyczne- wszystkie działania obejmujące swym zasięgiem sferę emocjonalną, uwrażliwienie człowieka;

wych. Fizyczne- działania, które maja na celu podtrzymywania zdrowia, rozwijanie sprawności fizycznej oraz regenerowanie sił.

Podobne prace

Do góry