Ocena brak

DOGMATYKA - PRZEDMIOT

Autor /Konkordiusz Dodano /10.08.2012

W XVII w. za przedmiot d. uważano prawdy wiary rei. obowiązujące w Kościele kat. i dlatego, np. A. Noël (Natalis) w Theologia dogmatica et moralis (I-X, P 1694) przedstawił jedynie dogmaty określone przez Sobór Tryd. i zamieszczone w potryd. Katechizmie rzymskim. Niektórzy z teologów (m.in. E. Dublanchy) uważali, że d., podobnie jak in. działy teologii, zajmuje się objawieniem Bożym przyjętym aktem wiary, z którego wybiera prawdy zw. spekulatywnymi.

Wg K. Rahnera najdonioślejszym tematem spekulatywnej teologii jest „udzielenie się stworzeniom 3-osobowego Boga, co stanowi zasadę nadprzyr. działalności człowieka i przedmiot teologii mor.", będącej praktyczną nauką wykorzystującą dogm. wiedzę o moralności nadprzyr. i nauk pozateol. ; zarówno więc przedmiot d., jak i teologii mor. oraz duchowości rei. (-> asce-tyka, mistyka) są z sobą powiązane, wzajemnie się przenikając.

Sobór Wat. II włączył w zakres d. tematykę bibl. dotyczącą historii zbawienia, interpretacje objawienia Bożego dokonane przez ojców chrześcijaństwa wsch. i zach. oraz wyjaśnienia spekulatywne tajemnic zbawienia (wg wzoru Tomasza z Akwinu) w powiązaniu z liturgią i całym życiem Kościoła, a także dzieje dogmatów na tle ogólnej historii Kościoła; ponadto domagał się, by w ramach d. „poszukiwać rozwiązywania problemów ludzkich w świetle objawienia, a jego wieczne prawdy stosować do zmiennych warunków życia ludzkiego i głosić je w sposób dostępny dla współcz. człowieka" (DFK 16);

w tak szeroko nakreślonym przedmiocie należy strzec się pomieszania d. z teologią bibl., patrystyką, historią Kościoła, liturgiką, homiletyką i katechetyką, będącymi odrębnymi działami teologii; ponadto Sobór Wat. II zalecił katolikom dążenie do głębszego poznania „doktryny i historii życia duchowego i kultowego, psychologii religii oraz kultury właściwej braciom odłączonym" (DE 9).

Z postulatów Soboru wynika, że przedmiotem d. są nie tylko same dogmaty, ale również ich różne sposoby ujmowania w dziejach teologii (-» dogmatów historia), związek z życiem Kościoła i jego liturgią, a także ze współcz. problemami ludzkiego bytu; analizy spekulatywne dogmatów są nieodzownie złączone z różnymi wnioskami, opiniami i systemami, które również wchodzą w zakres przedmiotu d.

Podobne prace

Do góry