Ocena brak

Dochody własne budżetu gminy

Autor /Witold Dodano /09.12.2011

Pojęcie dochodów własnych budżetu gminy, chociaż nie definiowane przez ustawodawcę oznacza dochody publiczne płynące w całości na rzecz budżetu gminy i zasilające tylko te budżety, ze źródeł przyznanych gminie na mocy ustaw w sposób bezterminowy. Alogicznie jest, jeśli chodzi o budżety powiatu i województwa) Niektóre z dochodów własnych budżetu gminy maja charakter dochodów zwyczajnych inne dochodów nadzwyczajnych.

Do dochodów własnych budżetu gminy zalicza się:

 1. dochody podatkowe,

 2. dochody z tytułu opłat budżetowych,

 3. dochody z majątku gminy lub z innego mienia gminy.

Ad. 1

Do dochodów podatkowych, stanowiących dochód własny budżetu gminy zalicza się:

 1. podatek od nieruchomości (jest dochodem własnym ponieważ trafia tylko do budżetu gminy na mocy ustawy),

 2. podatek rolny,

 3. podatek leśny,

 4. podatek od spadków i darowizn,

 5. podatek od czynności cywilno – prawnych,

 6. podatek dochodowy od osób fizycznych uiszczany w formie karty podatkowej,

 7. podatek od posiadania psów,

 8. podatek od środków transportowych.

Ad. 2

Do dochodów z tytułu opłat budżetowych, stanowiących dochód własny budżetu gminy zalicza się:

 1. opłatę skarbową,

 2. opłatę administracyjną,

 3. opłatę targową,

 4. opłatę miejscową,

 5. opłatę eksploatacyjną,

 6. opłatę adiacencką (gdy działka zmienia przeznaczenie z budowlanej na rolną),

 7. inne opłaty budżetowe.

Ad. 3

Do dochodów z majątku gminy lub z innego mienia gminy, stanowiących dochód własny budżetu gminy zalicza się:

 1. czynsze z dzierżawy, najmu,

 2. opłaty z tytułu użytkowania wieczystego majątku gminy,

 3. opłaty leasingowe,

 4. opłaty z tytułu zarządu ustawionego na majątku gminy,

 5. dochody płynące z udziału w zyskach spółek,

 6. wpływy z dywidendy,

 7. dochody z tytułu różnego rodzaju odsetek, które płyną w związku z udzieleniem przez gminę pożyczek, odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na lokatach bankowych, inne odsetki (np. odsetki od zaległości podatkowych),

 8. dochody z kar pieniężnych i grzywien,

 9. spadki, zapisy, darowizny poczynione w formie pieniężnej.

Podobne prace

Do góry