Ocena brak

Dochody prywatno-prawne

Autor /Molly Dodano /02.04.2011

 

Dochody prywatno-prawne osiąga gmina wykorzystując – jako właściciel – należące do niej mienie komunalne. Gmina jako właściciel może poszczególne składniki swego majątku wynająć, wydzierżawić, oddać w użytkowanie wieczyste, wnieść jako udział lub wkład do spółki lub spółdzielni, może powołać przedsiębiorstwo lub zakład, może też sprzedać odpowiedni składnik mienia komunalnego. Dochody owe gmina uzyskuje na podstawie zawieranych umów cywilnoprawnych lub innych czynności prywatno-prawnych określonych przepisami prawa cywilnego lub handlowego.

Zestawienie dochodów gmin przewidzianych przez ustawę z 10 grudnia 1993 r. o finansowaniu gmin – oraz przez powiązane z nimi inne ustawy (zwłaszcza ustawy podatkowe) – przedstawia się następująco:

Do dochodów publiczno-prawnych należą:

 1. Podatki pobierane przez organy gminy:

 1. podatek od nieruchomości położonych na terenie gminy,

 2. podatek rolny,

 3. podatek leśny,

 4. podatek od środków transportowych,

 5. podatek od posiadania psów,

 6. opłata targowa,

 7. opłata miejscowa,

 8. samopodatkowanie mieszkańców.

 1. Podatki stanowiące dochody gminy pobierane przez organy finansowe państwa – urzędy skarbowe:

 1. podatek opłacony w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych,

 2. podatek od spadku i darowizn,

 3. opłata skarbowa.

 1. Udziały gmin w podatkach i opłatach:

 1. udział w powszechnym podatku dochodowym od osób fizycznych, (od 1 stycznia 1997 r. udział ten wynosi 10 %),

 2. udział 5 % w podatku od osób prawnych,

 3. udział 60 % w opłacie eksploatacyjnej pobieranej w związku z wydobywaniem kopalin, surowców mineralnych i od innej działalności. Opłata ta przewidziana jest w przepisach prawa geologicznego i górniczego.

 1. Opłaty, ceny, kary pobierane przez urząd gminy oraz komunalne organy i jednostki organizacyjne:

 1. opłata administracyjna,

 2. różne opłaty,

 3. ceny związku z działalnością gospodarczą komunalnych jednostek organizacyjnych (np. zakładów budżetowych),

 4. opłaty za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,

 5. kary, grzywny.

 1. Subwencja ogólna na finansowanie zadań własnych gminy przekazywana gminom przez Ministra Finansów w ratach miesięcznych, złożona z:

 1. subwencji wyrównawczej, przekazywanej gminom słabszym finansowo,

 2. subwencji ogólnej, przekazywanej każdej gminie w Polsce (a więc nie tylko słabej finansowo), której wysokość uzależniona jest od przeliczeniowej liczby mieszkańców tej gminy,

 3. subwencje na zadania oświatowe skierowanej na finansowanie szkół podstawowych przekazanych gminom jako zadania własne.

 1. Dotacje celowe z budżetu państwa lub środki z państwowego funduszu celowego:

 1. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,

 2. dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin,

 3. środki przekazywane gminie z państwowych funduszy celowych (np. z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).

Podobne prace

Do góry