Ocena brak

DOBRY PASTERZ - BRACTWA

Autor /Konkordiusz Dodano /10.08.2012

Do rozwoju kultu D.P. przyczyniały się bractwa pod takim wezwaniem.
Franciszkanie obserwanci założyli w 1. poł. XVII w. przy kościele S. Maria Aracoeli w Rzymie bractwo D.P., potwierdzone i obdarzone przywilejami przez pap. Innocentego X (1644--55);

pap. Klemens X ponownie je erygował 5 V 1670 przy tamt. ołtarzu D.P. pod nazwą Confraternità di Buon Pastore in onore di Gesù Sacramentato, di Maria Immacolata e di S. Giuseppe; analogiczne bractwo powstało wówczas przy kościele Franciszkanów w Neapolu i w Jerozolimie, ale już 15 XII 1673 Klemens X konst. Pastoralls officii skasował bractwa D.P. za prymitywne przedstawienia ikonograficzne postaci D.P. (MBul Rom XI 76).

W Polsce powstało 1878 Bractwo D.P. pod Opieką św. Franciszka Ksawerego i Jozafata Kuncewicza dla Kapłanów Obrządku Łacińskiego w Archidiecezji Lwowskiej, które 23 XII 1879 otrzymało dekret pochwalny od pap. Leona XIII; celem była wzajemna pomoc w życiu duchowym oraz w duszpast. pracy członków poprzez organizowanie rekolekcji kapł. i misji lud.; prowadziło też działalność ekum.; przew. był abp lwowski, a na członków honor, przyjmowano osoby świeckie;

organem był 2-tygodnikDobry Pasterz", red. przez ks. E. Borawskiego, a od 1885 „Bonus Pastor", red. przez ks. Z. Gorazdowskiego. Kapłańskie Bractwo D.P., powstałe 1880 w Przemyślu, które zreformował 1899 bp J.S. Pelczar, zrzeszało wszystkich kapłanów diec. i niektórych zak. ;

współorganizatorami bractwa byli jezuici ; cel szczególny stanowiła budowa nowych kościołów i kaplic oraz współpraca w organizowaniu nowych parafii lub ekspozytur (prawdopodobnie dzięki tej działalności wzrosła liczba kościołów D.P.).

W archidiecezji gnieźn. i pozn. z istniejącego od 1872 ugrupowania Księży Misjonarzy Diec. powołał abp F. Stablewski 25 X 1901 Bractwo Księży Misjonarzy D.P. w celu prowadzenia rekolekcji i misji par., którego członkowie mieli duże uprawnienia, zwł. rozgrzeszania i dyspensowania.

W Jugosławii działa stow. Dobři Pastir, zał. 25 I 1950 w Sarajewie dla kat. duchowieństwa Bośni i Hercegowiny; prowadzi działalność duszpast., nauk. i ekum., współpracując zwł. z prawosł. bractwem kapłanów słoweń.; od 1950 wydaje teol. kwartalnik „Dobri Pastir", red. przez franciszkanów, i popularny Kalendář — Dobri Pastir.

 

Ustawy Towarzystwa Kapłanów Obrządku Łacińskiego Archidiecezji Lwowskiej pod nazwą „Bonus Pastor", Lw 1879; Statuta Bractwa Misjonarzy D.P. dla Archidiecezji Gnieźnieńskiej i Poznańskiej, Pz 1913; K. Karin, Deset-godiśnjica Udruicnja Katolićkih Sveéenikov „Dobri Pastir" 1950-60, Dobri Pastir 10 (1960) 3-16; K. Maroni Lumbroso, A. Martini, Confraternità del Buon Pastore in onore di Gesù Sacramentato, di Maria Immacolata e di S, Giuseppe, w: Le confraternite romane nelle toro chiese, R 1963, 73-75; Nowacki DAP II 742.

Podobne prace

Do góry