Ocena brak

DOBRA ADMINISTRACJA

Autor /Alojzy Dodano /08.08.2011

- W Europejskim Kodeksie Dobrej Administracji (przyjętym przez Parlament Europejski w dniu 6 września 2001 roku) zostały zawarte zasady dobrej praktyki administracyjnej.

- Dobra administracja to taka - która jest otwarta i przyjazna dla obywatela. Urzędnik ma obowiązek być uprzejmym.

- Ponadto każdy powinien mieć zagwarantowane prawo do informacji.

- Dobra administracja oznacza zapewnienie kompetentnej kadry.

- Dobra administracja to taka, w której urzędnik indywidualnie odpowiada za popełnione przez siebie błędy i to na wszystkich szczeblach.

- Urzędnik musi działać zgodnie z zasadą praworządności, stosować uregulowania i procedury zapisane w prawnych przepisach Wspólnot.

- Urzędnik musi zwracać szczególną na to, aby decyzje dotyczące praw lub interesów pojedynczych osób posiadały podstawę prawną, a ich treść była zgodna z obowiązującymi przepisami prawnymi.

- Przy rozpatrywaniu wniosków i przy podejmowaniu decyzji urzędnik musi przestrzegać zasady równego traktowania (ze względu na narodowość, płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub wyznanie, przekonania polityczne lub inne; przynależność do mniejszości narodowej, posiadaną własność, urodzenie, inwalidztwo, wiek lub preferencje seksualne.

- Urzędnik musi w szczególności unikać ograniczania praw obywateli lub nakładania na nich obciążeń, jeżeli ograniczenia te lub obciążenia byłyby niewspółmierne do celu prowadzonych działań.

- Urzędnik może korzystać z uprawnień wyłącznie dla osiągnięcia celów, dla których uprawnienia te zostały mu powierzone mocą odnośnych przepisów.

- Urzędnik działa bezstronnie i niezależnie

- W toku podejmowania decyzji urzędnik uwzględnić musi wszystkie istotne czynniki i przypisze każdemu z nich należne mu znaczenie.

- Urzędnik musi działać konsekwentnie w ramach swojej praktyki administracyjnej i w swoim stosunku do działalności administracyjnej instytucji. W razie potrzeby urzędnik służy jednostce poradą dotyczącą możliwego sposobu postępowania w sprawie wchodzącej w zakres jego działania.

- Urzędnik powinien działać bezstronnie, uczciwie i rozsądnie.

- Urzędnik stara się być możliwie jak najbardziej pomocny i udziela odpowiedzi na skierowane do niego pytania możliwie jak najbardziej wyczerpująco i dokładnie.

- Urzędnik zapewni, że każdy obywatel Unii lub każda pojedyncza osoba, która zwróci się na piśmie do instytucji w jednym z języków traktatu, otrzyma odpowiedź w tym samym języku.

- Urzędnik zobowiązuje się do przekazania sprawy do właściwej jednostki organizacyjnej instytucji.

- W sprawie każdego wniosku lub każdego zażalenia skierowanego do instytucji musi zostać podjęta decyzja w stosownym terminie, niezwłocznie, nie później niż w dwa miesiące od daty wpływu.

- W odniesieniu do każdej wydanej przez instytucję decyzji, która może mieć negatywny wpływ na prawa lub interesy pojedynczej osoby, należy podać powody, na których opiera się wydana decyzja (należy podać istotne fakty i podstawę prawną podjętej decyzji).

- Wydana przez instytucję decyzja, która może mieć negatywny wpływ na prawa lub interesy pojedynczej osoby musi zawierać informację o możliwościach złożenia odwołania od wydanej decyzji, rodzaje środków odwoławczych, organy, do których można je wnosić oraz terminy ich wnoszenia.

- Decyzje dotyczące praw lub interesów pojedynczych osób, zostaną przekazane zainteresowanej osobie/osobom na piśmie natychmiast po podjęciu tychże decyzji.

- Urzędnik wykorzystujący dane osobowe obywatela uwzględnić musi sferę prywatności i nietykalność osobistą zgodnie z postanowieniami rozporządzenia (EWG) 45/2001 o ochronie osób fizycznych przy przetwarzaniu danych osobowych przez organy i instytucje Wspólnoty oraz o swobodnym obrocie danymi.

- W przypadku, gdy urzędnik jest odpowiedzialny za daną sprawę, udostępnia on zainteresowanym osobom żądane przez nie informacje.

- Wydziały instytucji są zobowiązane do prowadzenia stosownych rejestrów poczty wchodzącej i wychodzącej, przekazywanych im dokumentów i podjętych przez nie działań.

- Od wszelkich zaniedbań dotyczących wypełnienia zasad, których dopuści się instytucja lub urzędnik można złożyć zgodnie z art. 195 traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską i zgodnie ze statutem Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich, skargę do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich.

Podobne prace

Do góry