Ocena brak

Do powołanie S.A wymaga się

Autor /Cyryl555 Dodano /26.12.2011

Spółka akcyjna:

 1. Procedura tworzenia w odróżnieniu od wcześniej omawianych może być zawiązana dla każdego celu, nawet nie gospodarczego.

 2. W spółce tej akcjaudział ma charakter papierów wartościowych, w konsekwencji tego prawa i obowiązki akcjonariuszy mają charakter zmienny.

 3. Statut spółki akcyjnej powinien być sporządzony w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności, a osoby podpisujące go są założycielami spółki (powinno ich być co najmniej 3), chyba że założycielem spółki jest państwo, gmina lub związek gmin.

 4. Statut spółki akcyjnej powinien określać:

 • nazwę firmy i siedzibę

 • przedmiot działalności przedsiębiorstwa

 • czas trwania spółki jeśli jest ograniczony

 • wysokość kapitału akcyjnego, sposób jego zebrania

 • nominalna wartość akcji i ich ilość ze wskazaniem czy akcje są imienne czy na okaziciela

 • ilość akcji poszczególnych rodzajów i przywiązanie do nich konkretnych uprawnień, jeśli mogą być wprowadzone akcje różnych rodzajów

 • imiona i nazwiska (firmę) oraz adres (siedzibę) założycieli

 • organizację władz zarządzających i nadzorczych

 1. W odróżnieniu od wcześniej omawianych spółek istnieją dwie procedury tworzenia spółki akcyjnej:

I Sposób to tworzenie łączne polega na tym, że w akcie notarialnym wspólnicy wyrażają zgodę na treść umowy który ustala się jako statut. Władze spółki mogą choć nie muszą być ustanowione w umowie – ich wyboru można dokonać w terminie późniejszym, dokonują go osoby podpisujące akt spółki. Podstawowym warunkiem utworzenia spółki jest zebranie kapitału akcyjnego. Powinien on w chwili obecnej wynosić co najmniej 10.000 zł.

II Sposobem tworzenia spółki akcyjnej jest subskrypcja publiczna. Obowiązują wówczas następujące zasady:

 • założyciele ustalają i podpisują statut spółki

 • składają do depozytu sądowego kaucję (5% kapitału akcyjnego)

 • ogłaszają publicznie prospekt emisyjny

 • zapisy na akcje przyjmują tylko banki państwowe lub upoważnione przez ministra finansów inne banki

 • jeśli w terminie oznaczonym w prospekcie wszystkie zaoferowane akcje nie zostaną objęte zapisami i opłacone, utworzenie spółki nie dochodzi do skutku.

W takim przypadku w ciągu 2 tygodni po upływie terminu zamknięcia subskrypcji, założyciele mają obowiązek powiadomić o tym subskrydentów poprzez stosowne ogłoszenie i wezwanie ich do odbioru wpłacanych kwot.

 1. Ogłoszenie listy za wskazaniem liczby i rodzaju przyznawanych akcji ogłasza się w miejscu przyznawania zapisu.

 2. W terminie do 2 miesięcy od zamknięcia subskrypcji właściciel zwołuje zebranie organizacyjne.

 3. Zarząd spółki zgłasza się do rejestru dostarczając w szczególności:

 • statut, uwierzytelnione notarialnie wzory podpisów członków zarządu,

 • akt o zawiązaniu spółki i podjęciu akcji

 • oświadczenie członków zarządu że dokonano wpłat na akcje, a wkłady niepieniężne zostaną wniesione z chwilą jej zarejestrowania

 • stwierdzenie ustanowienia władz spółki z wyszczególnieniem ich składu osobowego

 • dowód zezwolenia i zatwierdzenia statutu przez właściwą władzę jeśli do powstania spółki jest to wymagane

 • protokół zgromadzenia organizacyjnego wraz z ogłoszeniami i prospektami

 • spis substrynentów z uwidocznieniem liczby akcji przypadających na każdego z nich – wysokość uiszczonych wpłat

 • poświadczenie banku o wysokości wpłat

 1. akcje

W zamian za dokument o wniesienie odpowiedniej sumy wspólnicy otrzymują akcje. Akcja jest papierem wartościowym wyrażającym wniesienie do spółki wkładu, legitymuje ona także jej właściciela jako członka danej spółki. Akcje mają ustaloną w statucie spółki wartość nominalną, która nie może być niższa niż 1 PLN. Wartość nominalna wszystkich akcji jest jednakowa, a wydawane są one akcjonariuszom po cenie emisyjnej, która nie ma bezpośredniego związku z wartością nominalną i może być jej równa niż wyższa. Cena emisyjna nie może być natomiast niższa od wartości nominalnej gdyż w takim przypadku nie zostałby pokryty cały kapitał akcyjny. Akcji nie można dzielić ale zakaz podziału akcji skierowany jest tylko do akcjonariuszy którzy nie mają prawa nawet za zgodą spółki dzielić swoich akcji.

2. organy spółki akcyjnej:

I zarząd – jest organem prowadzącym działalność spółki i reprezentującym spółkę na zewnątrz. Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków. Mogą być do niego powołane osoby spośród akcjonariuszy lub spoza ich grona. Jeżeli statut nie stanowi inaczej członków zarządu wybiera walne zgromadzenie. Uchwały zarządu powinny być protokołowane a protokoły powinny uwidaczniać porządek obrad posiedzenia zarządu, imiona i nazwiska obecnych członków zarządu, liczbę oddanych głosów za poszczególnymi uchwałami oraz odrębne zdania w określonych sprawach. W umowach między spółką a członkami zarządu również w sporach z nimi, spółkę reprezentuje rada nadzorcza lub pełnomocnicy powołani uchwałą walnego zgromadzenia.

II rada nadzorcza.

Spółka akcyjna powinna mieć radę nadzorczą lub komisję rewizyjną, bądź jeśli statut tak stanowi obie te władze. W przypadku spółki o kapitale akcyjnym ponad 500.000 zł, ustanowienie rady nadzorczej i komisji rewizyjnej jest konieczne. Rada nadzorcza składa się z co najmniej 5 członków wybranych przez walne zgromadzenie, przy czym statut może ustanowić inny sposób powołania członków rady nadzorczej. Do kompetencji rady należy zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków zarządu, jak również delegowanie członków rady do czasowego wykonywania czynności członków zarządu nie mogących sprawować swoich czynności. Status może rozszerzyć uprawnienia rady nadzorczej a w szczególności postanowić że zarząd jest zobowiązany zasięgać zezwolenia rady nadzorczej przed dokonaniem pewnych czynności oznaczonych w statucie.

Podobne prace

Do góry