Ocena brak

Do czego służy ocena czynnościowa i co wchodzi w zakres tej oceny u dzieci i młodzieży?

Autor /Gilbert Dodano /30.08.2011

Ocena rozwoju osobniczego przez właściwości czynnościowe daje pełniejszą diagnozę rozwoju człowieka, lepiej charakteryzuje jego przystosowanie do warunków życia i czekających go zmian niż ocena morfologiczna.

W zakres tej oceny wchodzą głównie pomiary cech funkcjonalnych (głównie wydolności i sprawności fizycznej. Pozwalają one na pogłębienie diagnozy rozwojowej oraz prognozowanie możliwości i zdolności adaptacyjnych organizmu dziecka zdrowego i z odchyleniami w stanie zdrowia do różnych warunków życia.

Dokonując tych pomiarów możemy określić:

1.Jaki poziom rozwoju tych cech osiągnęło dziecko na tle grupy (płci, wieku, klasy itd.)?

2.W jakim stopniu wydolność i sprawność fizyczna dziecka odbiega od poziomu wydolność i sprawności osobników dorosłych?

3.Czy istnieje harmonia w rozwoju morfologicznym i funkcjonalnym, a więc czy poziom wydolności i strawności odpowiada rozwojowi fizycznemu dziecka oraz jakie należy przedsięwziąć środki stymulujące rozwój i wyrównanie ewentualnych niedoborów?

Do góry