Ocena brak

Do czego służy analiza regresji wielokrotnej?

Autor /Wilhelm2 Dodano /16.12.2011

Służy do statystycznego badania zależności przyczynowo-skutkowej, do oceny wpływu, jaki mają n zmienne przyczynowe, ilościowe X na zmienną skutkową, cechę Y.

Analiza regresji wielokrotnej jest oparta na funkcji regresji, która jest funkcją wielu zmiennych. Zmienne przyczynowe są od siebie zależne.

Cel analizy regresji->czy wszystkie uwzględnione zmienne faktycznie wpływają na analizie i w jaki sposób.

Analizę regresji dzielimy na 2 etapy:

  1. Estymacja parametrów

  2. Weryfikacja cząstkowych hipotez

W analizie tej weryfikuje się następującą hipotezęHo:b1=….bk=0.Wszystkie cząstkowe współczynniki regresji=0

Gdy Ho prawdziwa – funkcja regresji stała, zmienna X nie ma wpływu na funkcję

Gdy Ho odrzucamy – minimum 1 ze zmiennych przyczynowych wpływa na funkcję.

Dane obserwacyjne są podstawą do zastosowania metody najmniejszych kwadratów.

Współczynnik determinacji R2oszacowanie regresji, wykazuje struktury całkowitej zmienności.

Przyjmuje wartość przedziału (0,1),im bliższe 1,tym w większym stopniu zmienność zależy od zależności X od Y.

Współczynnik determinacji prostej określa 0-100% wyjaśnionej zmienności zmiennej zależnej Y przez liniowy model regresji prostej. Jest to miarą zależności zmiennych losowych X i Y. Jeżeli funkcja regresji jest liniowa, to współczynnik determinacji = kwadratowi współczynnika korelacji.

Podobne prace

Do góry