Ocena brak

Dług i odpowiedzialność w zobowiązaniach

Autor /Erazm Dodano /17.11.2011

    Długu, wynikającego z zobowiązania można było dochodzić powództwem o odszkodowanie lub zapłatę grzywny (poena). Prawo domagania się świadczenia było zagwarantowane przymusem państwowym. Odpowiedzialność kontraktowa nakładała na dłużnika obowiązek naprawienia szkody w razie niewykonania bądź nienależytego wykonania kontraktu lub podobnego do niego zobowiązania (quasi-kontraktu).

    Dłużnik ponosił odpowiedzialność za szkodę majątkową doznaną przez wierzyciela. Sędzia zasądzał albo na kondemnację pieniężną (proces formułkowy) albo na naprawienie szkody (proces kognicyjny), jeśli było to możliwe. Odpowiedzialność deliktowa powstawała nie w związku z faktem istnienia między stronami zobowiązania, lecz z faktu popełnienia deliktu lub quasi-deliktu. Aby dłużnik ponosił odpowiedzialność musiały zajść przesłanki.

Podobne prace

Do góry