Ocena brak

Dlaczego w diagnozowaniu dysleksji rozwojowej ważna jest analiza wytworów dziecka?

Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013

Analiza szeroko rozumianych wytworów diagnozowanego dziecka, polegająca na ich opisie i inlcrprciacji. służy zdobyciu informacji na temat rodzaju i zakresu jego trudności. W wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym ocenie i interpretacji poddawane są często rysunki dzieci, pomagające ustalić poziom ich rozwoju graficznego, plastyczne umiejętności oraz ewentualne Irudności, np. zbytnie uproszczenia, kłopoty z rozplanowaniem pracy, nieprawidłowe proporcje, zbyt silny lub słaby nacisk ołówka czy kredki itp.

Bardzo ważnym, czasochłonnym, Iccz koniecznym etapem diagnozowania trudności w pisaniu jesl analiza różnych wytworów pisemnych, przede wszystkim wcześniejszych i aktualnych zeszytów szkolnych i domowych dziecka, sprawdzianów, pamiętników iip. Wytwory te pozwalają stwierdzić, czy uczniowi sprawiały trudność: przepisywanie ze wzoru (lablicy, książki), samodzielne sporządzanie notatek, pisanie wypracowań, wykonywanie ćwiczeń ortograficznych i gramatycznych.

Materiał badawczy służy również do wnikliwej analizy rodzaju i częstości popełnianych przez ucznia błędów, Już na tym etapie można podjąć próby ustalenia lypu trudności w pisaniu, kwalifikując je bądź do grupy określanej jako błędy symptomatyczne dla zaburzeń percepcji i pamięci wzrokowej, bądź do kategorii błędów symptomatycznych dla zaburzeń funkcji słuchowej, w tym słuchu fonematycznego.

Podobne prace

Do góry