Ocena brak

DIECEZJALNE CZASOPISMA - CZASOPISMA TEOLOGICZNO - NAUKOWE

Autor /Albaniusz Dodano /08.08.2012

Pierwszym teologicznym cz.d. bylo „Archiwum Teologiczne", wydawane 1836-37 w Poznaniu dla duchowieństwa archidiecezji gnieźn. i poznańskiej.

Na pocz. XX w. powstało „Ateneum Kapłańskie" we Włocławku (1909), które wkrótce stało się pismem o zasięgu krajowym, a po I wojnie świat. „Rocznik Diecezji Sandomierskiej" (1929).

Współczesne naukowe cz.d. zapoczątkowała 1964 diec. warmińska -» „Studiami Warmińskimi", pragnąc kontynuować tradycje Collegium Hosianum; w ślad za nią powstały w diecezji katów. „Śląskie Studia Historyczno-Teolo-giczne" (1968), opolskiej „Rocznik Teologiczny Śląska Opolskiego" (1968), chełmińskiej „Studia Pelplińskie" (1969), krak. „Analecta Cracoviensia" (1969), wrocł. ..Colloquium Salutis" (1969), pozn. -> „Poznańskie Studia Teologiczne" (1972), częstoch. -> „Częstochowskie Studia Teologiczne" (1973), gdańskiej „Studia Gdańskie" (1973), płockiej -» „Studia Płockie" (1973) i w gnieźn.  „Studia Gnesnensia" (1975).

Celem teologicznych cz.d. jest zaspokajanie zapotrzebowania na pogłębienie myśli filoz., teol. i hist.-kośc, wkład w rozwój życia kulturalnego, zaprezentowanie dorobku własnego ośrodka nauk., dokumentowanie działalności kośc. na Ziemiach Zach. i Pn.;

oprócz zagadnień teol., filoz., prawno-kanonicznych i hist, reprezentowana jest socjologia religii, wychowanie seminaryjne, pedagogika; najwięcej uwagi poświęca się dziejom Kościoła lokalnego (np. „Studia Warmińskie"), a także problematyce współcz. rozwoju (np. ..Colloquium Salutis").

 

O. Ułaszyn, W sprawie wydawnictwa „Lud Boży", Lud Boży 3(1909) 676-677 ; Czym być powinna kronika diecezjalna. Wiadomości Kościelne 4(1912) z. 4, 57; Czym być powinna kronika diecezjalna, KDS 5(1912) 1-2; J. Ktos, 25 lat przy stoliku redaktorskim, Przewodnik Katolicki 26(1920) nr 4-20 (przedr. Pz 1936); tenże. Trzydzieści lat „Przewodnika", Przewodnik Katolicki 31(1925) 27-28; Zalety i braki „Dzwonu Niedzielnego", Dzwon Niedzielny 3(1927) 166-167; F. Machay, Piarv rok „Dzwonu", Dzwon Niedzielny 5(1929) 1-2; W. Pogorzelski, W sprawie „Kroniki Diecezjalnej", KDW 23(1929) nr 10, 148-150; W. Mondry, Pięciolecie „Niedzieli", Niedziela 6(1931) 172-174; Dziesięciolecie „Gościa Niedzielnego" (1923-1933), GK 40(1933) 463; W. Długosz, Czy warto bylo?. Dzwon Niedzielny 10(1934) 855; F. Machay, Na dziesięciolecie „Dzwonu Niedzielnego". Ze wspomnień pierwszego redaktora. Dzwon Niedzielny 10(1934)854-855; W. Mondry, Dziesięciolecie „Niedzieli", w: Kalendarz jasnogórski, Cz 1936, 167-169; J. Kłos, Drugie dwadzieścia lat przy stoliku redaktorskim. Przewodnik Katolicki 43(1937) 834-835, 852-853, 44(1938) passim; F. Jop, W trzydziestą rocznicę istnienia „Kroniki Diecezji Sandomierskiej", KDS 31(1938) 10-18; J. Lorek, Pismo [...] z okazji 30-lecia „Kroniki Diecezji Sandomierskiej", KDS 31(1938) 1; E. Swirkowski, Wydawnictwa Archidiecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej, Wiadomości Archidiecezjalne Wileńskie 13(1939) 66-67; R. Mieliński, Z okazji setnego numeru. Głos Katolicki 3(1947) 97; „Gość Niedzielny" w oczach czytelników. Gość Niedzielny 29(1956) nr 10-13 (passim); Do naszych czytelników, sympatyków i współpracowników. Głos Katolicki 12(1956) 584; S. Mazak, Jedno kapłańskie życie. Przewodnik Katolicki 52(1962) 810; W. Zossel, „Tygodnik Powszechny" 1945-1953. Kultura l literatura, Lb 1964 (mpsBKUL); R. Mieliński, Dziesięć tat. Przewodnik Katolicki 56(1966) 441-442; F. Gruse, Bibliografia czasopism kościelnych Włocławka, KDW 50(1967) 105-110; J.K. Mirecki, Model osobowy w ujęciu „Przewodnika Katolickiego", Wwa 1967; J. Dobraczyński, Tylko w jednym życiu, Wwa 1970, 19772, 418-426; J. Kłos, Bylo to w pierwszych dniach roku 1895, Przewodnik Katolicki 60(1970) 24; A. Markowski, Jubileusz „Przewodnika Katolickiego", Goić Niedzielny 39(1970) 101; P. Sczaniecki, Czwarty wymiar „Przewodnika", Przewodnik Katolicki 60(1970) 25; H. Szarejko, W służbie polskości. Przewodnik Katolicki 60(1970) 25; A. Gołubiew, Unoszeni historią, Kr 1971, 309-378; J. Woźniakowski, Dobraczyński i fakty. Tygodnik Powszechny 25(1971) nr 8; O. Molska, Problematyka społeczna na łamach „Tygodnika Powszechnego" w latach 1945-1957, Wwa 1973 (mpsBUW); F. Lenort, „Gość Niedzielny" ma S0 lat. Przewodnik Katolicki 64(1974) nr 8; W. Pabiasz, Rola „Tygodnika Powszechnego" w doskonaleniu pracy duszpasterskiej duchowieństwa. Studium socjologiczne, Lb 1974 (mpsBKUL); S. Rumiński, „Przewodnik Katolicki" czasów redaktorstwa ks. Stanisława Ctążyńskiego, Przewodnik Katolicki 64(1974) nr 20; J. Związek, Działalność wydawnicza Kurii Diecezjalnej w Częstochowie, CzST 2(1974) 108--124,141-143; B. Chrystowska, „Dzwon Niedzielny" 1924-1939. Monografia czasopisma, Lb 1975 (mpsBKUL); J. Gawor, Czasopisma diecezji katowickiej, NP 44(1975) 145-148; T. Mazowiecki, W trzydziestolecie „Tygodnika Powszechnego", Wieź 18(1975) z. 3,135-139; W. Pabiasz, Stan badań nad „Tygodnikiem Powszechnym", HD 44(1975) 304-307; S. Rumiński, Z przeszłości „Przewodnika Katolickiego", Przewodnik Katolicki 65(1975) nr 3; A. Skwar-nicki. Przemiany, Tygodnik Powszechny 29(1975) nr 13; H. Szatkowski, Pierwsze lata „Przewodnika Katolickiego" (1895-1900), w: Na okazanie drogi, Pz 1975, 233-262; M. Weclawski, Ksiądz Józef Ktos i jego pierwszy „Przewodnik", w: Na okazanie drogi, Pz 1975, 263-298; K. Koźniewski, Historia co tydzień, Wwa 1977, II 351-380.

Podobne prace

Do góry